Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Изследвания в областта на околната среда
Възлагащ орган:
European Union Aviation Safety Agency (EASA)
Дата на публикация в TED:
09/10/2019
Краен срок за получаване на оферти:
09/12/2019
Статус:
Затворена
Информация
EASA.2019.HVP.08
Изследвания в областта на околната среда
Обособена позиция 1: Рамков договор за оценка на въздействията върху околната среда — изследване на характеристиките на емисиите от двигателите на въздухоплавателните средстваОбособена позиция 2: Рамков договор за оценка на въздействията върху околната среда — изследване за оценка на шума от вертолети и нови технологии;Обособена позиция 3: Рамков договор за смекчаване на въздействията върху околната среда — подобрена способност за оценяване на мерките на политиките
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Един или повече лотове
Рамково споразумение
https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
73000000
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
09/10/2019 00:00
09/12/2019 15:00
11/12/2019 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Рамков договор за оценка на въздействията върху околната среда — изследване на характеристиките на емисиите от двигателите на...
Целта на договора е основно да се подобрят изискванията за измерване и вземане на проби от емисиите на двигателите съгласно приложение 16, том II на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) по отношение на масата и броя на нелетливи прахови частици (nvPM) и да се предложат по-надеждни практики. Целта на дейността е:1) да се анализира съответния дял на въздухоплавателните средства с двигатели, които не са регулирани за нелетливи прахови частици, в операциите и емисиите на отделните европейските летища;2) да се предложат и изпитат нови или авангардни проекти и техники за вземане на проби, като се вземе под внимание технологичния напредък;3) да се измерят газообразните емисии (напр. NOx, HC, CO, CO2), емисиите на дим, емисиите на нелетливи прахови частици съобразно тяхната маса и брой, размер на нелетливите прахови частици за регулирани и нерегулирани двигатели.
Партида 2
Рамков договор за оценка на въздействията върху околната среда — изследване за оценка на шума от вертолети и нови технологии
Настоящата поръчка е насочена към подобряване на способността за измерване на въздействието на шума върху околната среда в Европа в два аспекта:i) засилване на подкрепата за създателите на политики в ЕС при разработването и изпълнението на съответните политики на ЕС, включително например извършването на всеобхватни оценки на въздействието в обхвата на действащите и бъдещите регламенти на ЕС в областта на околната среда;ii) засилване на европейското присъствие в контекста на международните дискусии, като например тези, които се провеждат в рамките на Комитета на ИКАО за защита на околната среда от въздухоплаването (CAEP), относно създаването на бъдещи международни стандарти за опазване на околната среда от въздействията на въздухоплаването, и по-специално по отношение на шума от вертолети.
Партида 3
Рамков договор за смекчаване на въздействията върху околната среда — подобрена способност за оценяване на мерките на политиките
Целта на рамковия договор е да се актуализират, подобрят и валидират способностите за моделиране на AERO-MS така, че те да могат да бъдат в подкрепа на оценката на разходите и ползите за широк набор от бъдещи оценки на политиките. Това включва способността за оценка на различни варианти за политики за опазване на околната среда от въздействията на въздухоплаването въз основа на точно охарактеризиране на сектора на въздухоплаването и способността за взаимодействие с други бази данни и модели.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 195-473028
Обявление за поръчка
09/10/2019 00:00