Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на услуги за управление и експлоатация на ИТ инфраструктура
Възлагащ орган:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Дата на публикация в TED:
15/10/2019
Краен срок за получаване на оферти:
10/12/2019
Статус:
Затворена
Информация
AO/018/19
Предоставяне на услуги за управление и експлоатация на ИТ инфраструктура
Обхватът на настоящата покана за участие в търг е придобиването на услуги за управление и експлоатация на ИТ инфраструктура за Службата.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
72000000
ES521
Условия за участие
Ако групата, която подава оферта, разчита на услуги, които ще се извършват на места извън ЕС, се изискват доказателства за тези места, които удостоверяват, че те отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) 2018/1725 от 23.10.2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО, който влезе в сила на 11.12.2018 г.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
15/10/2019 00:00
10/12/2019 13:00
12/12/2019 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 199-482541
Обявление за поръчка
15/10/2019 00:00