Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Обособена позиция 1 Разработване на интегрирани комуникационни кампании и разраб...
Възлагащ орган:
European Food Safety Authority (EFSA)
Дата на публикация в TED:
28/10/2019
Краен срок за получаване на оферти:
15/01/2020
Статус:
Затворена
Информация
OC/EFSA/COM/2019/01
Обособена позиция 1 Разработване на интегрирани комуникационни кампании и разработване на услуги, свързани с мултимедии и...
Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) е водещият орган на ЕС за настоящата покана за участие в търг. Следните органи на ЕС са присъединени към настоящата покана: Службата на ОЕРЕС, CEPOL, ЕБО, ЕИБ, EIOPA, ERA, Съвместно предприятие „БП“, ESMA, ЕСП. Целта на настоящата покана за участие в търг е да се предостави: разработване на интегрирани комуникационни кампании и разработване на услуги, свързани с мултимедии и онлайн комуникации, като самостоятелни продукти, както и разработване на статични и интерактивни информационни продукти и продукти за разказване на истории.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Всички лотове
Рамково споразумение
79341400
JA09
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
28/10/2019 00:00
15/01/2020 14:30
16/01/2020 14:30
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Разработване на интегрирани комуникационни кампании и разработване на услуги, свързани с мултимедии и онлайн комуникации, като...
Както е описано в документите за обществена поръчка.
Партида 2
Разработване на статични и интерактивни информационни продукти и продукти за разказване на истории
Както е описано в документите за обществена поръчка.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 242-593678
Поправка
16/12/2019 00:00
2019/S 239-585409
Поправка
11/12/2019 00:00
2019/S 233-570456
Поправка
03/12/2019 00:00
2019/S 226-553005
Поправка
22/11/2019 00:00
2019/S 208-506345
Обявление за поръчка
28/10/2019 00:00