Данни на покана за участие в търг

Due to the present situation of confinement related to the Coronavirus pandemic , a public opening of tenders is not possible. The opening will take place on 16/04/2020 at 11:00 hrs as scheduled and the record automatically generated by the system will be sent to all tenderers after the closure of the opening session. For exceptional reasons the deadline of this Call for Tenders has been extended to 14/04/2020 12:00 - the new deadline will be published soon in eNotices.
Заглавие:
Рамков договор за услуги за оценяване, изготвяне на оценка на въздействието и съ...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Дата на публикация в TED:
04/02/2020
Краен срок за получаване на оферти:
14/04/2020
Статус:
Затворена
Информация
JUST/2020/PR/03/001
Рамков договор за услуги за оценяване, изготвяне на оценка на въздействието и съответствието, подкрепа за политиките и правен...
Обособена позиция 1: Услуги за оценяване, изготвяне на оценка на въздействието и свързани услуги по подкрепа за политиките в сферата на политиките за правосъдие и потребителитеОбособена позиция 2: Услуги по правен анализ, включително оценка на съответствието на националните мерки за транспониране в сферата на политиките за правосъдие и потребителитеОбособена позиция 3: Услуги за оценяване на съответствието и правен анализ, свързани с прехвърлянето на лични данни от държави — членки на ЕС, към трети държави
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Всички лотове
Рамково споразумение
79000000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
04/02/2020 00:00
14/04/2020 12:00
16/04/2020 11:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Услуги за оценяване, изготвяне на оценка на въздействието и свързани услуги по подкрепа за политиките в сферата на политиките за...
Следните задания попадат в обхвата на обособена позиция 1:— оценявания,— оценки на въздействието,— други проучвания за подпомагане на политиките.Заданията по обособена позиция 1 могат да се отнасят или към законодателни, или към незаконодателни инициативи (включително делегирани актове и актове за изпълнение), както и към разходни програми. По-конкретно проучванията за подпомагане на политиките ще допринесат към разработването на бъдещи политики.
Партида 2
Услуги по правен анализ, включително оценка на съответствието на националните мерки за транспониране в сферата на политиките за...
Целта на рамковия договор по обособена позиция 2 е последващото предоставяне на услуги в помощ на генерална дирекция „Правосъдие“ при постигането на правните цели и целите на политиките. Той включва следните проучвания:— във връзка с оценката на съответствието на законодателните и административните мерки на държавите членки със законодателството на Съюза в областите на политиките за правосъдие и потребителите (вж. раздел II.2.1). Това включва националните мерки за транспониране на директивите, всякакви национални мерки, приети във връзката с регламентите в областите на политиките за правосъдие и потребителите,— във връзка с анализа на прилагането и интерпретирането от националните съдилища на законодателството на Европейския съюз в областите на политиките за правосъдие и потребителите,— във връзка с мерките, приети, за да се гарантира прилагането на законодателството на Европейския съюз от страна на националните администрации, както и от националните омбудсмани и органите за извънсъдебно разрешаване на спорове в областите на политиките за правосъдие и потребителите,— във връзка с всякакви национални административни или правни мерки, приети в областите на политиките за правосъдие и потребителите и припокриващи се със или допълващи законодателството на Европейския съюз,— във връзка с всякакво правно изследване на националните правни рамки, които са приложими за конкретни области на правосъдието и потребителите.
Партида 3
Услуги за оценка на съответствието и правен анализ в сферата на политиките за правосъдие и потребителите
Най-общо заданията по тази обособена позиция ще включват подпомагане на генерална дирекция „Правосъдие“ чрез анализиране, оценка и оценяване на правната рамка, институционалните структури и практики за защита на личните данни в група от трети държави, конкретна трета държава или част от нея, или международна/регионална организация. Оценяването на тази рамка ще се извърши във връзка с правната рамка на ЕС. То може да включва държави, които имат един закон за защита на данните, както и държави, които имат сложна рамка за защита на данните (напр. скорошни секторни закони или многослойно законодателство). Може да бъде разгледано предаването на данни както за търговски цели, така и за целите на правоприлагането. Проучването може да включва оценка на условията за държавен достъп за целите на правоприлагането/националната сигурност.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 062-146893
Поправка
27/03/2020 00:00
2020/S 024-052527
Обявление за поръчка
04/02/2020 00:00