Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Техническа помощ за мониторинга на проекти LIFE (безвъзмездни средства за дейнос...
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
25/04/2012
Краен срок за получаване на оферти:
05/06/2012
Статус:
Затворена
Информация
ENV.E.4/SER/2012/0015
Техническа помощ за мониторинга на проекти LIFE (безвъзмездни средства за дейности и оперативни безвъзмездни средства), съобщения...
От изпълнителя се изисква да оказва съдействие на Комисията при изпълнението на програма LIFE по време на всички етапи на управлението на проекта. Това ще включва, наред с други дейности, мониторинг на всички отворени проекти (приблизително 850 проекта), съвместно финансирани от програма LIFE по всички регламенти LIFE, подкрепа за мониторинга на неправителствени организации за опазване на околната среда по оперативните безвъзмездни средства на LIFE+ и комуникационни дейности. Един единствен постоянно назначен експерт трябва да наблюдава приблизително 16–20 проекта. За комуникационни дейности са предвидени 12 служители.Цялата кореспонденция от проекта трябва да бъде оценена като се използват стандартните примерни формуляри, изготвени от Комисията. Това включва доклади за напредък, отчети, свързани с искания за плащане за допълнителни клаузи. Проектите трябва също така да бъдат годишно посещавани. Изпълнителят трябва да осигури експертни познания по всичките 3 части на програмата. Експертните познания по LIFE „Природа“ включват познания по управления за опазването на природата, директивите за „Птиците“ и „Местообитанията“ и опазване на природата на местно ниво. Експертните познания по LIFE „Околна среда“ включват предимно познания в областите климатични промени, води, въздух, почви, градска среда, шум, химикали, околна среда и здраве, отпадъци и природни ресурси, гори, иновации и стратегически подходи. Експертните познания по LIFE „Информация“ включват предимно познания в същите области, като в LIFE „Природа“, LIFE „Околна среда“ и предотвратяване на горски пожари. Повече информация относно програма LIFE може да бъде намерена на интернет страница http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm Ще се изисква подкрепа за комуникационните дейности, а експертни познания се изискват за създаването и управлението на публикации, мултимедийни източници на информация и мероприятия. Поръчката ще включва следните дейности:1. техническа и административна помощ за задачи, свързани с мониторинга на изпълнението на проекти по безвъзмездните средства за дейности на LIFE+;2. подкрепа за мониторинга на неправителствени организации по околната среда по оперативните безвъзмездни средства на...
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
25/04/2012 00:00
N/A
05/06/2012 23:59
15/06/2012 00:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2012/S 80-130436
Обявление за поръчка
25/04/2012 00:00