Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Администратор – трета страна (TPA) — управление на исканията за възстановяване н...
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
10/04/2020
Краен срок за получаване на оферти:
04/06/2020
Статус:
Затворена
Информация
CFT-1586
Администратор – трета страна (TPA) — управление на исканията за възстановяване на разходи по схемата за здравно осигуряване (HIS) и...
Обособена позиция 1: Целта е да се избере доставчик на услуги, който да изпълнява ролята на администратор – трета страна (TPA), т.е. организация, която управлява схемата за здравно осигуряване за ЕИБ, обработва исканията за възстановяване на разходи, определя допустимостта на разходите за медицински грижи, улеснява достъпа до медицински грижи и в по-общ план подобрява съотношението цена - качество на грижите. Администраторът – трета страна, ще предостави актюерни услуги във връзка с осчетоводяването съгласно Международните стандарти за финансовo отчитане (IFRS) и актюерни проучвания за финансовата устойчивост на схемите за здравно осигуряване.Обособена позиция 2: Целта е да се избере доставчик на услуги, който да управлява и централизира предоставянето на пълни медицински прегледи на бенефициерите по обособена позиция II, т.е. организация, която управлява профилактичните здравни оценки за групата на ЕИБ. Доставчикът на услуги трябва също така да предостави мрежа от здравни институции, където бенефициерите ще могат да се подлагат на хармонизирани и висококачествени профилактични медицински прегледи.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Един или повече лотове
Договор за обществена поръчка
http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
66512200
Условия за участие
Оферентът трябва да докаже, че е регистриран съгласно националното законодателство, за да упражнява професионалната си дейност.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
10/04/2020 00:00
04/06/2020 15:00
05/06/2020 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Администратор – трета страна (TPA) — управление на исканията за възстановяване на разходи по схемата за здравно осигуряване и...
Целта е да се избере доставчик на услуги, който да изпълнява ролята на администратор – трета страна (TPA), т.е. организация, която управлява схемата за здравно осигуряване за ЕИБ, обработва исканията за възстановяване на разходи, определя допустимостта на разходите за медицински грижи, улеснява достъпа до медицински грижи и в по-общ план подобрява съотношението цена - качество на грижите. Администраторът – трета страна, ще предостави актюерни услуги във връзка с осчетоводяването съгласно Международните стандарти за финансовo отчитане (IFRS) и актюерни проучвания за финансовата устойчивост на схемите за здравно осигуряване.Администраторът – трета страна, ще трябва да си взаимодейства ефикасно с различни заинтересовани страни в областта на здравното осигуряване: доставчика на медицинска помощ (PMA), застрахователя за разходите за трудова медицина (PPM), доставчика на профилактични медицински услуги (PPM), вътрешния екип на ЕИБ Caisse de Maladie (CDM), вътрешните и външните актюери на ЕИБ, счетоводния екип на ЕИБ и специалния управител на поръчката на ЕИБ в отдел „Операции в областта на човешките ресурси“.
Партида 2
Административни услуги за профилактични медицински грижи
Целта е да се избере доставчик на услуги, който да управлява и централизира предоставянето на пълни медицински прегледи на бенефициерите по обособена позиция II, т.е. организация, която управлява профилактичните здравни оценки за групата на ЕИБ. Доставчикът на услуги трябва също така да предостави мрежа от здравни институции, където бенефициерите ще могат да се подлагат на хармонизирани и висококачествени профилактични медицински прегледи.Този доставчик на услуги ще трябва да си взаимодейства ефикасно с отдела OHP на групата на ЕИБ и с определения ръководител на поръчката на ЕИБ в рамките на отдела за отношения със служителите и благосъстояние.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 076-179000
Поправка
17/04/2020 00:00
2020/S 072-170133
Обявление за поръчка
10/04/2020 00:00