Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване за ускоряване на разгръщането на схеми за гаранции за произход за водо...
Възлагащ орган:
Clean Hydrogen Joint Undertaking (CHJU)
Дата на публикация в TED:
14/04/2020
Краен срок за получаване на оферти:
03/07/2020
Статус:
Затворена
Информация
FCH / OP /CONTRACT NO. 278
Проучване за ускоряване на разгръщането на схеми за гаранции за произход за водород и за разработване на доброволна схема за...
Целта на настоящата тръжна процедура е:1) да се подпомогне допълнително сформирането на независима и устойчива общност, която ще се справя с всички въпрос, свързани със сертифицирането по отношение на водорода (гаранции за произход и постигане на съответствие с целите);2) подпомагане и ускоряване на установяването на хармонизирани и взаимно признати схеми за гаранции за произход за възбновяем и невъзобновяем водород в държавите членки и гарантиране на съответствие с член 19 от REDII (Директива (ЕС) 2018/2001 за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници);3) разработване на система за сертифициране за водород, която може да демонстрира постигане на съответствие с целите на REDII по отношение на дела на възобновяемите източници на енергия при спазване на специфичните изисквания, приложими във всеки случай;4) участие в комуникационни и информационни дейности с потребителите и търговците на водород и създателите на политики с цел повишаване на използването на гаранциите за произход, което ще допринесе за повишаване на тяхната пазарна стойност.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6250
Най-добро съотношение качество/цена
73000000
BE
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
14/04/2020 00:00
03/07/2020 17:00
08/07/2020 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 073-173698
Обявление за поръчка
14/04/2020 00:00