Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Статистика на недвижими имоти и цени на потребителите
Възлагащ орган:
European Commission, DG EUROSTAT
Дата на публикация в TED:
04/01/2021
Краен срок за получаване на оферти:
24/02/2021
Статус:
Затворена
Информация
ESTAT/LUX/2020/OP/0022
Статистика на недвижими имоти и цени на потребителите
Тази покана за участие в търг обхваща статистика на недвижими имоти и цени на потребителите. Услугите в областта на статистиката, които са включени в предмета на настоящата покана за участие в търг, са разделени на следните обособени позиции:Обособена позиция 1: Помощ и подкрепа за държавите — членки на ЕС и държавите от ЕАСТ в разработването на показатели за търговско недвижимо имущество;Обособена позиция 2: Изследване на пазара за търговски недвижими имоти;Обособена позиция 3: Подкрепа за разработването на ръководство за показателите относно търговското недвижимо имущество;Обособена позиция 4: Актуализиране на методологичното ръководство за хармонизирани индекси на потребителски цени.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Всички лотове
4
Договор за обществена поръчка
657,000.00 EUR
79330000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
04/01/2021 00:00
24/02/2021 16:00
26/02/2021 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Помощ и подкрепа за държавите — членки на ЕС и държавите от ЕАСТ в разработването на показатели за търговско недвижимо имущество
Целта на тази обособена позиция е да се предостави помощ и подкрепа на държавите — членки на ЕС и държавите от ЕАСТ в разработването на показатели за търговско недвижимо имущество (CREI).Задача 1 изисква изпълнителят да предоставя помощен отдел за държавите членки и държавите от ЕАСТ.Задача 2 изисква изпълнителят да предоставя техническа помощ на NSI.Задача 3 изисква изпълнителят да предоставя обучителни курсове.
Партида 2
Изследване на пазара за търговско недвижимо имущество
Основната цел на настоящата обособена позиция е да се изготви преглед на литературата относно изготвянето на индекси за наем, провеждане на проучване на имотния пазар относно търговско недвижимо имущество (CRE) в избрани държави членки и изготвяне на препоръки, върху които могат да бъдат базирани последователни методологически решения.Задача 1 изисква изпълнителят да прегледа литературата.Задача 2 изисква изпълнителят да изготви план за консултация и въпросник относно имотния пазар за търговско недвижимо имущество (CRE).Задача 3: изисква изпълнителят да извършва консултации относно имотния пазар за търговско недвижимо имущество (CRE).Задача 4 изисква изпълнителят да предостави презентация и заключителен доклад.
Партида 3
Подкрепа за разработването на ръководство за показателите относно търговското недвижимо имущество
Основната цел на тази обособена позиция е да се предоставят два доклада, които могат да бъдат използвани за бъдещото ръководство относно показателите за CRE, по отношение на показателите, използвани при анализ на пазарите на търговски недвижими имоти и методите за съставяне на показатели/създаване на индекси.Задача 1 изисква изпълнителят да изготви доклад относно показателите, използвани при анализирането на пазарите за търговско недвижимо имущество.Задача 2 изисква изпълнителят да изготви доклад относно методите за съставяне на показатели за CRE.
Партида 4
Актуализиране на методологичното ръководство за хармонизирани индекси на потребителски цени
Основната цел на настоящата обособена позиция е актуализирането на Методологичното ръководство за хармонизирани индекси на потребителски цени (HICP).Задача 1 изисква изпълнителят да изготви пътна карта и схема.Задача 2 изисква изпълнителят да изготви ръководството.Задача 3: изисква изпълнителят да предоставя презентации на работната група за подобряване на качеството на хармонизираните индекси на потребителски цени (HICP).Задача 4 изисква изпълнителят да участва в работната група по статистика на цените.Задача 5 изисква изпълнителят да участва в обсъждане на работни срещи.Задача 6 изисква изпълнителят да завърши ръководството.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 001-000010
Обявление за поръчка
04/01/2021 00:00