Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на услуги по преместване, поддръжка и свързани услуги в Люксембург
Възлагащ орган:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Дата на публикация в TED:
23/12/2020
Краен срок за получаване на оферти:
22/02/2021
Статус:
Затворена
Информация
06B50/2020/M076
Предоставяне на услуги по преместване, поддръжка и свързани услуги в Люксембург
Поръчката обхваща предоставянето на услуги по преместване, поддръжка и свързани с тях услуги за комплекса от сгради на Европейския парламент в Люксембург. Изпълнителят поема ангажимент да предоставя понякога външна подемна платформа, за да се товарят и разтоварват стоки, при поискване от страна на Европейския парламент.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
79620000
LU00
Условия за участие
Вписване в професионален или търговски регистър и/или специфично разрешение в държавата на пребиваване, или член на професионална организация.
— таблица за финансовите разчети, обхващаща последните две финансови години, за които осчетоводяването е приключено;— минимален оборот за последните две финансови години, за които осчетоводяването е приключено (кумулативен в случай на консорциум), по-специално минимален годишен оборот от 1 000 000 EUR в областта, за която се отнася поръчката;— подходящо ниво на застраховка „Професионална отговорност“ в съответствие с практиката в съответния сектор.
— финансови отчети (годишен доклад) за последните две финансови години, за които осчетоводяването е приключено;— застрахователна полица.
— оферентът трябва да има поне три години опит в предоставяне на услуги, подобни на тези, които се изискват по въпросната поръчка.
— списък с основните предоставени услуги и основните извършени доставки през последните три години, с подробности за стойностите, датите и публичните им или частни клиенти, заедно с декларации от клиентите.
Важни събития
23/12/2020 00:00
22/02/2021 12:00
23/02/2021 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 250-622856
Обявление за поръчка
23/12/2020 00:00