Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамков договор за услуги, свързани с качеството на продадените и използвани гори...
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
22/05/2012
Краен срок за получаване на оферти:
03/07/2012
Статус:
Затворена
Информация
CLIMA.C.2/FRA/2012/0013
Рамков договор за услуги, свързани с качеството на продадените и използвани горива в ЕС и извън него.
Рамков договор за услуги, свързани с качеството и емисиите на парникови газове от жизнения цикъл на продадените и използвани течни горива в Европейския съюз и извън него. Емисиите от изгарянето на горивата за транспортни средства допринасят за замърсяването на въздуха и имат отрицателни въздействия върху здравето, околната среда и климата. Те са изразени количествено в тематичната стратегия относно замърсяването на въздуха, която е публикувана в 2005 (COM(2005) 446) и в картата за конкурентна нисковъглеродна икономика в 2050 (COM(2011) 112). Ролята на течните горива и техния принос за замърсяването на въздуха и на емисиите от парникови газове е била призната в законодателството на Общността, което постановява минималните изисквания за качество и целите за намаляване на различни нефтени и биогорива.Съществува една значителна част от законодателството на ЕС по отношение на качеството на горивото:1) Директива 1998/70/EО, изменена, регулира качеството на бензиновите и дизеловите горива, които са продадени в ЕС. Тя обхваща широк обхват от параметри за качество на горивото, които оказват влияние върху емисиите във въздуха. В допълнение, Директивата регулира съдържанието на сяра в горива, използвани от извънпътна подвижна техника и плавателни съдове по вътрешните водни пътища, земеделски и горски трактори и плавателни съдове с развлекателна цел.2) Директива 1999/32/EО, изменена, регулира съдържанието на сяра в определени течни горива, включително тежко котелно гориво, нафта (отоплително гориво) и морски горива, като например мазут и корабни дестилатни горива.В допълнение към съществуващото законодателство съществуват редица текущи дейности, които могат да имат последици за качеството и за емисиите от парникови газове в продадените и използвани горива в ЕС: 1) Съветът и Европейският парламент са изискали, Комисията да представи доклад и, ако е уместно, да предложи изменение към Директива 98/70 относно влиянието на непряката промяна на земеползването върху емисии от парникови газове от биогорива; 2) Съветът и Европейският парламент са изискали, Директива 98/70 да бъде преразгледана през 2014 г. с оглед на, inter alia, прегледа на целта за парникови газове; 3) Комисията е направила...
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
22/05/2012 00:00
N/A
03/07/2012 23:59
13/07/2012 00:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2013/S 059-096663 Поправка 23/03/2013 00:00
2012/S 96-158477 Обявление за поръчка 22/05/2012 00:00