Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване относно ролята на подробното резюме на изследванията при оценка на опа...
Възлагащ орган:
European Chemicals Agency (ECHA)
Дата на публикация в TED:
30/04/2021
Краен срок за получаване на оферти:
26/05/2021
Статус:
Затворена
Информация
ECHA/2021/46
Проучване относно ролята на подробното резюме на изследванията при оценка на опасностите с практически предложения за...
Европейската агенция по химикалите (ECHA) предвижда да възложи поръчка за услуги за проучване относно ролята на подробното резюме на изследването (RSS) при оценка на опасностите. Целта е да се очертаят подобренията във форматите на обстойните резюмета на изследванията, разработени на ниво ОИСР (хармонизирани шаблони на ОИСР), които могат да доведат до възможност за опростяване или подобряване на текущия формат и определяне на начини за подобряване на доверието в концепцията за RSS.Работата ще включва провеждане на изследване на публикации, интервюта и проучвания сред авторите и оценителите на резюметата на изследванията. Доставчикът на услуги ще сравни също различията между резюмета, генерирани от самия доставчик на услуги, и резюметата, които вече са налични в базата данни на ECHA и други източници, ако има такива. Изготвянето на RSS ще бъде направено за няколко крайни точки, обхващащи следните области: физико-химични свойства, трайност и състояние, екотоксикология и токсикология.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
https://echa.europa.eu/about-us/procurement
Най-добро съотношение качество/цена
180000.00 EUR
180000.00 EUR
90711100
FI
Additional CPV Supplementary CPV
71241000
Условия за участие
Критерии за подбор, както е изложено в документите за обществена поръчка.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
30/04/2021 00:00
26/05/2021 14:00
27/05/2021 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 084-213106
Обявление за поръчка
30/04/2021 00:00