Данни на покана за участие в търг

Time limit for receipt of tenders has been extended until 17/09/2015
Заглавие:
Биологична значимост на степента на ефектите (като се има предвид смъртността, с...
Възлагащ орган:
European Food Safety Authority (EFSA)
Дата на публикация в TED:
12/05/2015
Краен срок за получаване на оферти:
17/09/2015
Статус:
Затворена
Информация
OC/EFSA/PRAS/2015/01.
Биологична значимост на степента на ефектите (като се има предвид смъртността, сублеталните или репродуктивни ефекти),...
С цел да се подкрепи разработването на солидна и ясна схема за научна оценка на риска, необходимо е да се събере информация относно биологичната значимост на ефектите (т.е. смъртност, сублетални или репродуктивни ефекти), наблюдавани при лабораторни проучвания с оглед на въздействията на ниво популация върху видовете земноводни и влечуги. Целта е разполагането с основание за предлагане на фактори на екстраполация за бъдещи схеми за оценка на риска. Събраните данни на по-късен етап ще бъдат използвани за създаването на връзка между наблюдаваните ефекти при лабораторните изследвания и ефектите на ниво популация и за създаване на основа за произхождащи прагови стойности за оценки от първо ниво, които са базирани на лабораторни проучвания.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
12/05/2015 00:00
N/A
17/09/2015 23:59
24/09/2015 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 128-234421
Поправка
07/07/2015 00:00
2015/S 091-162598
Обявление за поръчка
12/05/2015 00:00