Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване за оценяване на националните процесуални права и практики по отношение...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Дата на публикация в TED:
02/06/2015
Краен срок за получаване на оферти:
01/09/2015
Статус:
Затворена
Информация
JUST/2014/RCON/PR/CIVI/0082.
Проучване за оценяване на националните процесуални права и практики по отношение на тяхното въздействие върху свободното...
Проучването има 2 отделни цели:1) да проучи въздействието на националното процесуално право по отношение на свободното движение на съдебни решения, като установява дали и до каква степен съществуващите различия в националните процесуални правила възпрепятстват осъществяването на целта за свободно движение на съдебни решения, по-специално чрез подкопаване на взаимното доверие между съдебните системи на държавите-членки. Проучването ще анализира това в рамките на европейските инструменти за гражданско правосъдие, в контекста на бъдещото улесняване на признаването и прилагането, както и вземането предвид на фундаменталното право на достъп до правосъдие и правото на справедлив процес.За тази цел проучването трябва да анализира възможностите за подсилване на взаимното доверие, въз основа на горепосоченото оценяване, подпомогнато от юридически и икономически аргументи, в светлината на политическата цел по гарантиране на безпроблемно функциониране на наличните инструменти за съдебно сътрудничество по отношение на граждански и търговски въпроси, както и бъдещо подсилване или засилване на това сътрудничество с оглед на създаването на действително европейско правосъдие. Анализът и изводите трябва внимателно да преценяват плюсовете и минусите за всяко предложено решение;2) оценяване дали и до каква степен националните процесуални права и практики гарантират прецесуалната защита на потребителските права в ЕС и дали тези правила и практики удовлетворяват изискванията, произтичащи от правилата на Съда на Европейския съюз (CJEU) относно принципите на ефективност и еквивалентност и задължението за ex officio оценяване на съответствието със законодателството за защита на потребителите в ЕС.За тази цел, като се има предвид принципът за процесуална автономност на държавите-членки, проучването трябва да проучи националните законодателства и практики и да събере всички необходими доказателства относно процесуалната защита на правата на потребителите в ЕС, свързани с договорите, които ги регулират. Проучването трябва да обърне специално внимание на взаимовръзките между различните аспекти на националните процедури и да ги оцени на различните етапи...
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
N/A
Условия за участие
Вж. тръжните спецификации.
За да докажат своите икономически и финансови възможности оферентите (т.е. в случай на съвместна оферта, обединените възможности на всички членове на консорциума и идентифицираните подизпълнители) трябва да докажат, че техният годишен консолидиран оборот превишава 300 000 EUR (средно за последните 3 години).Трябва да бъде представено следното доказателство:— попълнен „Опростен счетоводен баланс“ и „Опростен отчет за приходите и разходите“, попълнен за последните 3 години (приложение 2 трябва да се попълни),— копие на отчета за приходите и разходите и на счетоводния баланс за последните 3 години, за които осчетоводяването е приключено,— в случай че такова липсва, подходящи банкови удостоверения,— ако е приложимо, доказателство за застраховка за риск „Професионална отговорност“.Ако, поради изключителна причина, която възлагащият орган счита за основателна, оферентът не може да предостави един или друг от горепосочените документи, той или тя може да докаже своите икономически и финансови възможности чрез всеки друг документ, който възлагащият орган счита за приемлив. Във всеки случай, възлагащият орган трябва поне да бъде уведомен за изключителната причина и нейната основателност в офертата. Комисията си запазва правото да изисква всякакви други документи, за да може да провери икономическите и финансови възможности на оферента.
Вж. по-горе.
а. Критерии, които се отнасят за оферентите:Оферентите (в случай на съвместна оферта, обединените възможности на всички оференти и указани подизпълнители) трябва да отговарят на следните критерии:— оферентът трябва да докаже опит в областта на потребителското право и гражданското процесуално право, както и в сферата на европейското международно частно и процесуално право,— оферентът трябва да докаже опит в работа на официалните езици на всички 28 държави-членки,— оферентът трябва да докаже възможности за изготвяне на доклади на английски и на френски език,— оферентът трябва да докаже опит в областта на изследователските техники, събирането на данни, статистическия анализ и изготвянето на доклади и препоръки.б. Критерии, свързани с екипа, който предоставя услугите:Екипът за предоставяне на услугите, трябва да включва като минимум следните профили:Ръководител на проект: поне 5 години опит в управлението на проекти, включително надзор при предаването на проектите, качествен контрол на осигурената услуга, насоченост към клиента и опит при разрешаването на конфликти в проекти от подобен обхват, с опит в управлението на екип от поне 10 души.Проверка за качеството на владеене на език: поне 1 член на екипа трябва да владее английски език на ниво майчин език.Експерти в областта на потребителското право, гражданското процесуално право и международното частно право: в офертата изпълнителят трябва да предложи екип от експерти, който да може да поеме този сложен правен анализ. Предложените експерти трябва да имат университетски степени и поне 5 години юридически опит. Екипът трябва да включва експерти със съответния опит в сферата на потребителското право, гражданското процесуално право (включително европейски процедури) и международното частно право, както и обширен опит в националните правни системи на държавите-членки, които ще анализират.Екип за събиране и анализ на данни: екипът трябва да се състои от изследователи с университетска степен и поне 2 години опит в събирането и анализирането на правни данни.Доказани общи познания по всички официални езици на ЕС.Ако няколко доставчици на услуги/подизпълнители са включени в офертата, те трябва да имат съвместно професионалните и техническите възможности да изпълнят задачите, които са им определени.в. Доказателство:За изпълнение на горепосочените критерии трябва да се представят следните доказателства:1. оферентите трябва да представят със своята оферта подробна автобиография за всеки член от персонала, отговорен за извършването на работата, заедно с неговата или нейната образователна квалификации, степени и дипломи, професионален опит, изследователска дейност, публикации и езикови умения. Автобиографиите трябва да бъдат представени за предпочитане в съответствие с Препоръката на Комисията от 11.3.2002 г. относно общия европейски формат за автобиография, публикувана в ОВ L 79, 22.3.2002 г., стр. 66;2. списък с основните услуги от подобен характер, извършени през последните 5 години, със суми, дати и реципиенти, било то обществени или частни, заедно с удостоверения, издадени или ответно подписани от обществени органи или частни клиенти, или при липса на такива, просто заявление от страна на доставчика на услугите, че е извършил същите;3. част от поръчката, която доставчикът на услуги възнамерява да възложи на подизпълнител.
Вж. по-горе.
Важни събития
02/06/2015 00:00
25/08/2015 23:59
01/09/2015 12:00
08/09/2015 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 104-188196
Обявление за поръчка
02/06/2015 00:00