Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Банкови услуги за депозирането на средства в евро
Възлагащ орган:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Дата на публикация в TED:
13/07/2021
Краен срок за получаване на оферти:
03/09/2021
Статус:
Затворена
Информация
AO/001/21
Банкови услуги за депозирането на средства в евро
Службата желае да сключи договори за услуги за предоставянето на банкови услуги за депозирането на средства с не повече от трима (3) изпълнители.Службата може да депозира между 20 000 000 ЕUR и 50 000 000 EUR с всеки изпълнител. Не се предоставят гаранции по отношение на салдото, което ще бъде поддържано в бизнес спестовните сметки.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-ниска цена
66112000
ES521
Условия за участие
Точка 6.2.3 Правни и регулаторни възможности: оферентите трябва да са банкови институции. Оферентът трябва да представи декларация от своя представител, надлежно подписана и датирана от упълномощен представител, като част от своя отговор на офертата, удостоверяваща, че има правните и регулаторните възможности да упражнява професионалната дейност, необходима за изпълнение на поръчката.Изпълнителят, на когото бъде възложена поръчката, трябва да предостави конкретно разрешително, доказващо неговите правни и регулаторни възможности преди подписването на договора.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
13/07/2021 00:00
03/09/2021 13:00
06/09/2021 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 133-352405
Обявление за поръчка
13/07/2021 00:00