Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Актуализиран опис и оценяване на политически инструменти за опазване на почвата ...
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
20/06/2015
Краен срок за получаване на оферти:
17/08/2015
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
ENV.B.1/SER/2015/0022.
Актуализиран опис и оценяване на политически инструменти за опазване на почвата в държавите-членки на ЕС.
Общата цел на поръчката е да се предостави актуална и подробна картина на политики и мерки на ниво ЕС, държава-членка и – където е приложимо – на регионално ниво, допринасящи (пряко или косвено) за опазването на почвите. Това трябва да бъде подкрепено със съответното доказателство и количествено определено в рамките на възможното. Резултатът ще подпомогне основната линия за всякакво допълнително предложение за действие на ниво ЕС, като се вземат изцяло под внимание принципите на пропорционалност и субсидиарност.Тази оценка ще се основава на значителна база от информация, събрана в контекста на изготвянето и по-нататъшното прилагане на Тематичната стратегия за опазване на почвите, както и по-нататъшни проучвания и оценки, извършени в контекста на политиката на ЕС (ОСП, Рамковата директива за водите и др.).Поръчката ще се фокусира върху мерки и правни инструменти, отнасящи се до основните заплахи за почвата (ерозия, намаляване на органичното вещество, замърсяване, запечатване, загуба на биологичното разнообразие в почвата, засоляване, втвърдяване и свлачища) и функциите на почвите, определени в Тематичната стратегия за опазване на почвите.Специфичните цели са:1) да се извърши преглед на политики, свързани с почвата и на законодателството в областта на опазването на почвите на ниво ЕС и в 28-те държави-членки и техните региони, където е приложимо. Този опис трябва също така да определи съответните незадължителни инструменти, мерки и цели (напр. националната стратегия за почвата). Той трябва да обхване действащите политики, но също и политики в процес на изготвяне.2) Да се събере информация за оценка на ефективността на законодателството относно почвата и мерките за защита на почвата на ниво държави-членки (включително техните региони) и на ниво ЕС относно състоянието на почвата.3) На тази основа да се извърши анализ на съвкупност от политики, определящ ефективността и пропуските в политиките на ЕС и националното законодателство при отстраняване на заплахите за почвата и функциите на почвата и да се насърчат обсъждания с експерти от държавите-членки и със заинтересованите лица но отношение на резултатите от прегледа на сегашното състояние.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
20/06/2015 00:00
N/A
17/08/2015 16:00
31/08/2015 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 118-212395
Обявление за поръчка
20/06/2015 00:00