Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Изпълнение на подкрепа за екологосъобразни консултантски услуги за устойчиви инв...
Възлагащ орган:
European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA)
Дата на публикация в TED:
24/12/2021
Краен срок:
18/03/2022
Статус:
Затворена
Информация
CINEA/2021/OP/0010-PIN
Изпълнение на подкрепа за екологосъобразни консултантски услуги за устойчиви инвестиции („GREEN ASSIST“)
Обхватът на GREEN ASSIST може да обхваща следните видове услуги, организирани в две обособени позиции:1) проектиране, разработване и прилагане на инструменти, процедури и процеси за работа на група от експерти по GREEN ASSIST. Това включва осъществяването, експлоатацията и управлението на група от експерти, управлението и обработката на заявки за консултантска подкрепа, произтичащи от частни или публични бенефициери, събрани и прехвърлени на изпълнителя от възлагащия орган и управлението, осъществяването и координирането на предоставянето на свързаните помощни услуги;2) предоставяне на специфични помощни услуги за GREEN ASSIST, като подкрепа за укрепване на капацитета и готовността за инвестиции на организации, екологична и/или социална устойчивост, структуриране и оценки на въздействието, обществени поръчки, съвместимост с правилата за държавната помощ, развитието на пазара и други аналитични проучвания, комуникация и повишаване на осведомеността.
Услуги
Планирана покана за участие в търг с публикация в ОВ S
Затворена
Проверен
Не е приложимо
N/A
30,000,000.00 EUR
71356200
Условия за участие
Важни събития
24/12/2021 00:00
18/03/2022 04:10
01/02/2022
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Единичен рамков договор за проектиране, разработване и прилагане на инструменти, процедури и процеси за управление на група от...
Обособена позиция 1 ще бъде изпълнена чрез единичен рамков договор и чрез последователни заявки за услуги и конкретни поръчки. Ще се изпълни в два етапа, етап на проектиране и етап на изпълнение, които за определени задачи могат да протичат паралелно.
Партида 2
Многостранен рамков договор с повторно стартиране на конкурс за предоставяне на консултантски услуги от доставчици на услуги,...
Обособена позиция 2 ще бъде изпълнена чрез многостранен рамков договор с повторно стартиране на конкурс. При подписването на рамковия договор, конкретните услуги, които трябва да се предоставят, все още не са известни. Поради това офертата ще предостави илюстративни примери за естеството на услугите, очаквани по обособена позиция 2. CINEA ще предостави подробно описание на целите, обхвата на заявките и дейностите, които ще се извършат, когато се изготвят конкретни заявки за услуги, въз основа на които заинтересованите изпълнители ще бъдат поканени да подадат оферта.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2022/S 005-005353
Поправка
07/01/2022 00:00
2021/S 250-658586
Обявление за предварителна информация
24/12/2021 00:00
Свързани покани за участие в търг
Референтен номер на търг Заглавие Вид обявление
CINEA/2021/OP/0010
Многостранен смесен рамков договор за осъществяване на подкрепа на екологосъобра...
Обявление за поръчка