Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Разработване на пътни карти за действие относно: а) постигане на напредък при оц...
Възлагащ орган:
European Food Safety Authority (EFSA)
Дата на публикация в TED:
12/10/2021
Краен срок за получаване на оферти:
18/01/2022
Статус:
Затворена
Информация
OC/EFSA/ED/2021/01
Разработване на пътни карти за действие относно: а) постигане на напредък при оценка на риска за околната среда от химикали за...
Целта на настоящата процедура за обществена поръчка е да се сключат две преки поръчки за изпълнението на специфичните задачи през ясно определен период, както е определено в тези тръжни спецификации, за:а) подобряване на оценката на риска за околната среда от химикали за насекоми опрашители; иб) прилагане на подходите на омика и биоинформатика: към оценката на риска от следващо поколение.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Всички лотове
2
Договор за обществена поръчка
http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders
1,000,000.00 EUR
73110000
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
12/10/2021 00:00
18/01/2022 14:30
19/01/2022 14:30
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Разработване на пътни карти за действие по отношение на постигането напредък при оценка на риска за околната среда от химикали...
Основната цел на пътната карта за действие за тази обособена позиция е да се определи актуалното изследване и развитие на риска, което може да се наложи при провеждането на оценки на риска за околната среда (ERA) на химичните пестициди за опрашителите насекоми.Пътната карта също трябва да определи съответните нужди от разработване на оценка на риска за опрашители насекоми, които изискват допълнителен принос от изследвания. Тази информация трябва да бъде съществена за консолидиране, актуализиране и хармонизиране на методологиите за оценка на риска на околната среда на химическите пестициди за опрашители насекоми и за разработване и прилагане на базиран на системи подход за ERA за опрашители насекоми.
Партида 2
Разработване на пътни карти за действие относно прилагането на подходи на омика и биоинформатика: Към оценка на риска от...
Основната цел на пътната карта за действие за тази обособена позиция е да определи приоритетите на ЕОБХ за широко интегриране на омичните и свързаните биоинформатични подходи в науката за регулиране на храните (до 2030 г.) за подпомагане на прехода към оценка на риска от следващо поколение. Напредъкът на тази тема също така ще насърчи изпълнението на стратегията на ЕОБХ 2021—2027 г.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 237-623056
Поправка
07/12/2021 00:00
2021/S 198-515279
Обявление за поръчка
12/10/2021 00:00