Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Dodávka manipulačního vybavení a souvisejících služeb.
Veřejný zadavatel:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Datum zveřejnění v TED:
08/11/2017
Lhůta pro podání nabídek:
21/12/2017
Stav:
Uzavřeno
Informace
OIB.02/PO/2017/054/779.
Dodávka manipulačního vybavení a souvisejících služeb.
Cílem je uzavřít smlouvu týkající se: — dodávky jako náhradního a nového vybavení v případě manipulačního vybavení, které vyhoví potřebám Komise a Parlamentu v nejrůznějších pracovních prostředích, v budovách obývaných oběma orgány v regionu Bruselu a okolních oblastech, v Lucemburku a Štrasburku, — služby přepravy, zkoušení, uvádění do provozu a školení, — odvoz použitého manipulačního vybavení pro recyklaci, — poprodejní služby v průběhu záruční lhůty, — služby oprav a preventivní údržby v hodinových sazbách.
Dodávky
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
Rámcová dohoda
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Cena
Podmínky účasti
— uchazeč je povinen ke své nabídce přiložit všechny dokumenty a informace požadované v bodu III.1 „Podmínky účasti“ tohoto oznámení a uvedené v příloze I specifikací „Seznam dokumentů, které je nutno vyplnit a předložit“. — uchazeč musí zejména přiložit řádně podepsané a datované místopřísežné prohlášení dokládající, že se nenachází v žádné ze situací, které by vedly k jeho vyloučení z účasti na zakázce, která byla zadána Evropskou unií. Místopřísežné prohlášení musí mít celé formu uveřejněnou na následující internetové stránce: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm Poznámka: úspěšný uchazeč musí pod trestem vyloučení na podporu přísežného prohlášení před podpisem smlouvy dodat následující listinné důkazy. Poznámka: v případě, že zakázka bude zadána seskupení, musí předložit přísežné prohlášení společně s podklady a informacemi za každého jednotlivého člena.
— kopie účetních výkazů (účetní rozvahy a účtů zisku a ztráty) za uplynulé 3 finanční roky, s uvedením ročního zisku před zdaněním. Jestliže je uchazeč nebude moci z oprávněného důvodu poskytnout, bude muset přiložit výkaz ročního zisku před zdaněním za poslední 3 roky. Pokud budou účetní výkazy nebo prohlášení vykazovat za uplynulé 3 roky průměrnou ztrátu, musí uchazeč předložit další dokument jako důkaz své finanční a ekonomické způsobilosti, jako jsou například příslušné záruky od třetí strany (například mateřské společnosti), výkazy auditorů, certifikovaných účetních nebo rovnocenné dokumenty, — prohlášení o konkrétním ročním obratu týkajícím se této zakázky, který byl realizován v průběhu posledních 3 finančních roků.
pro výběr budou připadat v úvahu pouze uchazeči, kteří předloží důkaz o průměrném konkrétním ročním obratu za poslední 3 finanční roky ve výši 200 000 EUR.
uchazeč musí poskytnout 5 příkladů dodávek manipulačního vybavení za poslední 3 roky.
aby byl vybrán, uchazeč musí doložit doklad o minimální hodnotě 5 000 EUR v případě každé dodávky.
Mezníky
08/11/2017 00:00
21/12/2017 15:00
11/01/2018 10:00
Položky Výzva k podání nabídek nemá žádnou položku.
Oznámení
Reference Typ oznámení Datum zveřejnění
2017/S 214-444042
Oznámení o zakázce
08/11/2017 00:00