Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Služby kontroly bezpečnosti, hygieny a dobrých pracovních podmínek na pracovišti...
Veřejný zadavatel:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Datum zveřejnění v TED:
22/11/2017
Lhůta pro podání nabídek:
22/12/2017
Stav:
Uzavřeno
Informace
OIB.02/PO/2017/055/782.
Služby kontroly bezpečnosti, hygieny a dobrých pracovních podmínek na pracovišti a provádění kontrol zdravotní nezávadnosti a analýz potravin.
V rámci tohoto výběrového řízení je cílem uzavřít 2 rámcové smlouvy o poskytování kontrolních a řídicích služeb v těchto oblastech: kontrola a řízení aspektů bezpečnosti, hygieny a dobrých pracovních podmínek zaměstnanců; kontroly zdravotní nezávadnosti a analýzy potravin a nápojů připravených nebo distribuovaných v restauracích, samoobslužných restauracích, kavárnách, jeslích, zařízeních péče o děti a prodejních automatech. Tyto služby budou poskytovány v budovách, které jsou obsazeny a/nebo spravovány Evropskou komisí, a v budovách, které bude na základě potřeby případně Evropská komise obývat nebo spravovat v průběhu období trvání smlouvy v regionu Brusel a v jeho okolí.
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
Jedna nebo více částí
Rámcová dohoda
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Podmínky účasti
uchazeč musí ke své nabídce přiložit všechny dokumenty a informace požadované v bodu III.1 „Podmínky účasti“ tohoto oznámení a uvedené v přílohách 1.1 a 2.1 specifikací nazvaných „Kontrolní seznam dokumentů, které je nutno vyplnit a předložit“. Uchazeč musí přiložit řádně podepsané a datované místopřísežné prohlášení dokládající, že se nenachází v žádné ze situací, které by vedly k jeho vyloučení z účasti na zakázce, která byla zadána Evropskou unií. Místopřísežné prohlášení musí mít celé formu uveřejněnou na následující internetové stránce: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm Poznámka: úspěšný uchazeč musí pod trestem vyloučení na podporu přísežného prohlášení před podpisem smlouvy dodat následující listinné důkazy. Poznámka: v případě, že zakázka bude zadána seskupení, musí předložit přísežné prohlášení společně s podklady a informacemi za každého jednotlivého člena.
uchazeč musí poskytnout: — kopie účetních výkazů (účetní rozvahy a účtů zisku a ztráty) za uplynulé 3 finanční roky, s uvedením ročního zisku před zdaněním. V případě, že je uchazeč nebude moci z nějakého oprávněného důvodu předložit, musí přiložit prohlášení o ročním hrubém zisku za poslední 3 roky. Pokud budou účetní výkazy nebo prohlášení vykazovat za uplynulé 3 roky průměrnou ztrátu, musí uchazeč předložit další dokument jako důkaz své finanční a ekonomické způsobilosti, jako jsou například příslušné záruky od třetí strany (například mateřské společnosti), výkazy auditorů, certifikovaných účetních nebo rovnocenné dokumenty, — výkaz ročního obratu, který se týká oblasti pokryté položkami č. 1 a 2 tohoto oznámení o zakázce, který byl realizován během posledních 3 finančních roků.
aby mohl být uchazeč vybrán, musí poskytnout důkaz o průměrném dílčím ročním obratu za 3 účetní roky ve výši 2 400 000 EUR/rok v případě položky č. 1 a 250 000 EUR/rok v případě položky č. 2.
uchazeč musí poskytnout: položka č. 1: — výkaz průměrného počtu zaměstnanců za poslední 3 finanční roky v rozdělení na různé kategorie pracovních míst, — seznam 5 hlavních zakázek – v oblasti pokryté touto položkou, které byly provedeny během posledních 3 let. Tento seznam musí obsahovat plochu kontrolovaných budov a typy provedených kontrol. Poznámka: uchazeči budou povinni poskytnout důkaz o praxi v každé oblasti pokryté touto položkou, — důkaz o tom, že byl zaveden systém řízení jakosti (osvědčení podle ISO 9001 nebo ekvivalentní normy); položka č. 2: — doklad o tom, že uchazeč má nejméně 1 vedoucího pracovníka / zástupce, který bude pověřen plněním zakázky, pokud bude zakázka uchazeči zadána.
položka č. 1: — uchazeč musí prokázat, že jeho technický personál tvoří 20 osob, z nichž 5 jsou inženýři (ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší vzdělání neuniverzitního typu), — celková povrchová plocha pokrytá 5 referenčními zakázkami za 3 roky musí být alespoň 1 000 000 m2 (tj. 333 000 m2/rok), — certifikace dle ISO 9001 nebo rovnocenné normy; položka č. 2: 1 vedoucí pracovník / zástupce (ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vzdělání neuniverzitního typu) v oblasti kontrol zdravotní nezávadnosti a analýz potravin a nápojů s alespoň 3letou odbornou praxí v oboru.
Mezníky
22/11/2017 00:00
22/12/2017 15:00
09/01/2018 10:00
Položky
Číslo položky Název Popis
Položka 1
Služby kontroly bezpečnosti, hygieny a dobrých pracovních podmínek na pracovišti v budovách obývaných a/nebo spravovaných Evropskou komisí
Služby pravidelných technických kontrol a jednorázových technických kontrol a zvláštní a doplňující služby týkající se aspektů bezpečnosti, hygieny a dobrých pracovních podmínek pracovníků, které pokrývají všechny budovy, které Evropská komise obývá v Bruselu a okolí.
Položka 2
Služby kontroly zdravotní nezávadnosti a analýz potravin a nápojů
Služby kontrol zdravotní nezávadnosti a rozborů potravin a nápojů připravovaných a/nebo distribuovaných v restauracích, samoobslužných restauracích, kavárnách, jeslích, zařízeních péče o děti, CIE Overijse a automatech umístěných v budovách obývaných a/nebo spravovaných Evropskou komisí v Bruselu a okolí.
Oznámení
Reference Typ oznámení Datum zveřejnění
2017/S 224-465156
Oznámení o zakázce
22/11/2017 00:00