Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Dodávka nábytku pro prostory pro společenská setkání a stravování a poskytování ...
Veřejný zadavatel:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Datum zveřejnění v TED:
30/01/2019
Lhůta pro podání nabídek:
03/05/2019
Stav:
Uzavřeno
Informace
OIB.02/PO/2018/058/785
Dodávka nábytku pro prostory pro společenská setkání a stravování a poskytování souvisejících služeb
Předmětem této zakázky je uzavření smlouvy na: dodávku nábytku pro prostory pro společenská setkání a stravování a poskytování souvisejících služeb.
Dodávky
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
Rámcová dohoda
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Ekonomicky nejvýhodnější
Podmínky účasti
Uchazeč musí ke své nabídce přiložit všechny dokumenty a informace požadované v bodu III.1) „Podmínky účasti“ tohoto oznámení a uvedené v příloze I specifikací nabídkového řízení „Seznam dokumentů, které je nutno vyplnit a předložit“.Uchazeč musí přiložit řádně podepsané a datované místopřísežné prohlášení dokládající, že se nenachází v žádné ze situací, které by vedly k jeho vyloučení z účasti na zakázce, která byla zadána Evropskou unií. Čestné prohlášení musí být sepsáno podle vzoru, který je dostupný na následující webové stránce: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfmPoznámka: úspěšný uchazeč musí před podpisem smlouvy, pod trestem vyloučení, na podporu čestného prohlášení, dodat listinné důkazy.Poznámka: v případě, že zakázka bude zadána seskupení, musí předložit přísežné prohlášení společně s podklady a informacemi za každého jednotlivého člena.
Uchazeč musí poskytnout:— kopie účetních výkazů (účetní rozvahy a účtů zisku a ztráty) za 3 uplynulá účetní období, s uvedením ročního zisku před zdaněním. Jestliže je uchazeč nebude moci z oprávněného důvodu poskytnout, bude muset přiložit výkaz ročního zisku před zdaněním za poslední 3 roky. Pokud budou účetní výkazy nebo prohlášení vykazovat za uplynulé 3 roky průměrnou ztrátu, musí uchazeč předložit další dokument jako důkaz své finanční a ekonomické způsobilosti, jako jsou například příslušné záruky od třetí strany (například mateřské společnosti), výkazy auditorů, certifikovaných účetních nebo rovnocenné dokumenty,— výkaz celkového ročního obratu uskutečněného za poslední 3 hospodářské roky.
Může být vybrán pouze takový uchazeč, který poskytne důkaz o průměrném ročním obratu ve výši 4 800 000 EUR za uplynulá 3 účetní období.
Uchazeč musí:— prokázat existenci organizace založené na systému kvality, který odpovídá přinejmenším požadavkům normy ISO 9001:—— dodáním ověřené kopie certifikátu ISO 9001 s upřesněním odvětví, na který se certifikát vztahuje, a akreditovaného organismu, který certifikát vydal,—— dodáním kopie obdobného ověřeného potvrzení, jehož použití, po provedení auditu třetí stranou, může mít za následek jeho uznání co by certifikátu, oprávnění nebo souhlasu,—— dodáním dokumentace systému řízení kvality zavedeným uchazečem současně s písemným a podepsaným závazkem (před zveřejněním oznámení o zakázce) osoby způsobilé k zastupování společnosti; tato dokumentace musí obsahovat alespoň:——— politiku kvality a cíle „kvality“,——— dokumentační systém (správu vnitřních a vnějších dokumentů, správu nahrávek, správu neshod, preventivní zásahy, opravné zásahy a interní audity),——— mapování a definování užívaných procesů,——— kontrolní systém (interní audit,...),——— systém analýzy výsledků (oběžník, stížnosti, dotazníky, dotazníky spokojenosti, ukazatele,...),——— plán úpravy a optimalizace (plán podniku, akční plán řízení a služeb,...).
— předložit za poslední 3 roky 3 příklady dodávek nábytku pro společenské prostory mající kapacitu minimálně 50 osob, jeden příklad dodávky nábytku pro restauraci o minimální kapacitě 60 míst k sezení a dva příklady dodávek nábytku pro samoobslužné restaurace s minimální kapacitou 250 míst k sezení,— předložit za poslední 3 roky 2 příklady dodávek nábytku pro restauraci a pro společenské prostory, každý z odlišné země uvedené v soupisu zemí určených k obsluze v rámci této zakázky, která nespadá do zemí Beneluxu.
Mezníky
30/01/2019 00:00
03/05/2019 15:00
06/05/2019 10:00
Položky Výzva k podání nabídek nemá žádnou položku.
Oznámení
Reference Typ oznámení Datum zveřejnění
2019/S 065-150180
Oprava
02/04/2019 00:00
2019/S 030-065940
Oprava
12/02/2019 00:00
2019/S 021-044867
Oznámení o zakázce
30/01/2019 00:00