Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Řízení on-line platformy pro spolupráci v rámci evropské občanské iniciativy
Veřejný zadavatel:
Secretariat General (SG)
Datum zveřejnění v TED:
05/08/2019
Lhůta pro podání nabídek:
24/09/2019
Stav:
Uzavřeno
Informace
PO-SG-A1-01-2019
Řízení on-line platformy pro spolupráci v rámci evropské občanské iniciativy
Celkovým cílem on-line platformy pro spolupráci je poskytovat informace a podporu při přípravě a provádění evropských občanských iniciativ, stimulovat debatu o nich a obecněji kolem témat souvisejících s tímto nástrojem. Účelem fóra je nabídnout prostor, kde se mohou občané setkávat za účelem diskuzí a formování svých iniciativ a aby podpořili interakci mezi (potenciálními) organizátory, občany a odborníky; a v konečném důsledku ke zlepšení kvality žádostí o registraci, které mají být předloženy Komisi (je důležité soustředit se spíše na fázi přípravy než na fázi realizace, během níž mohou organizátoři pravidelně navazovat kontakty s Komisí).
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
Veřejná zakázka
Nejlepší pomĕr mezi cenou a kvalitou
79140000
00
Podmínky účasti
Uchazeči (nebo každý člen skupiny v případě společné nabídky) a subdodavatelé, jejichž kapacita je nutná ke splnění výběrových kritérií, musí předložit čestné prohlášení (viz příloha) podepsané a datované oprávněným zástupcem, dokazující, že splnili výběrová kritéria platná pro každého zvlášť. Pro kritéria platná pro uchazeče jako celek je uchazeč (samostatný uchazeč nebo vedoucí v případě společné nabídky) povinen poskytnout čestné prohlášení uvádějící, že uchazeč, včetně každého člena seskupení v případě společné nabídky a včetně případných subdodavatelů, splňuje výběrová kritéria, v souvislosti s nimižbude provedeno konsolidované hodnocení.Toto prohlášení je součástí prohlášení používaného pro kritéria vyloučení (viz oddíl 4.1), takže každý zainteresovaný subjekt předloží pouze 1 prohlášení zahrnující obě hlediska.Po zadání zakázky bude úspěšný uchazeč požádán, aby před podpisem smlouvy a ve lhůtě stanovené veřejným zadavatelem poskytl důkazy, které jsou uvedeny níže. Tento požadavek se vztahuje na každého člena skupiny v případě společné nabídky a na subdodavatele, jejichž kapacita bude nutná ke splnění výběrových kritérií.Uchazeč (nebo člen skupiny v případě společné nabídky nebo subdodavatel) není povinen předložit listinné důkazy, pokud již tyto byly předloženy v rámci jiného řízení, a za předpokladu, že nebyly vydány více než 1 rok před datem jejich vyžádání si veřejným zadavatelem a že jsou k tomuto datu stále platné. V těchto případech musí uchazeč poskytnout čestné prohlášení v tom smyslu, že tyto listinné důkazy již dodal v rámci předchozího výběrového řízení, uvést referenční číslo tohoto řízení a potvrdit, že v jeho situaci nenastala změna.Uchazeč (nebo člen skupiny v případě společné nabídky nebo subdodavatel) není povinen předkládat konkrétní dokument, pokud zadavatel má přístup k dotyčnému dokumentu ve vnitrostátní databázi zdarma.Uchazeči musí prokázat, že budou moci provozovat podnikatelskou činnost potřebnou pro realizaci prací, které jsou předmětem této výzvy k podání nabídek. Uchazeč (včetně každého člena seskupení v případě společné nabídky) musí poskytnout následující informace ve své nabídce, pokud tyto nebyly poskytnuty ve formuláři právnických osob:— v případě právnických osob čitelnou kopii oznámení o jmenování osob oprávněných zastupovat uchazeče v jednání s třetími stranami a při soudních líčeních nebo kopii zveřejnění takových jmenování, jestliže právní úprava, která platí pro dotčenou právnickou osobu, vyžaduje takové zveřejnění. Jakékoli převedení tohoto oprávnění na jiného zástupce, který není uveden v oficiálním jmenování, musí být doloženo,— v případě fyzických osob, bude-li to požadovat příslušný právní předpis, důkaz o registraci v živnostenském či obchodním rejstříku či jakýkoliv jiný úřední dokument, který uvádí registrační číslo.
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Mezníky
05/08/2019 00:00
nevztahuje se
nevztahuje se
24/09/2019 12:00
27/09/2019 11:00
Položky Výzva k podání nabídek nemá žádnou položku.
Oznámení
Reference Notice type Datum zveřejnění
2019/S 157-386462 Oprava 16/08/2019 00:00
2019/S 149-366054 Oznámení o zakázce 05/08/2019 00:00