Podrobnosti výzvy k podání nabídek

- New date for opening of tenders: 7 April 2021 11h00 - Updated model offer (including a new form 10) has been published
Název:
Poskytování služeb externího auditu pro Evropský účetní dvůr
Veřejný zadavatel:
European Court of Auditors (ECA)
Datum zveřejnění v TED:
10/02/2021
Lhůta pro podání nabídek:
31/03/2021
Stav:
Uzavřeno
Informace
AO 758
Poskytování služeb externího auditu pro Evropský účetní dvůr
Cílem této výzvy k podávání nabídek je zadání zakázky na služby související s poskytováním služeb externího auditu pro Evropský účetní dvůr: audit roční účetní závěrky Účetního dvora za následující roky: 2021–2025 a přezkoumání některých náhodně vybraných vzorových transakcí provedených Účetním dvorem.
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
Veřejná zakázka
Nejlepší pomĕr mezi cenou a kvalitou
375000.00 EUR
375000.00 EUR
79210000
LU
Additional CPV Supplementary CPV
79212000
79212300
Podmínky účasti
Uchazeči, kteří se nacházejí v některé ze situací popsaných v článcích 136 a 141 finančního nařízení, budou vyloučeni z účasti v této otevřené výzvě k podávání nabídek a nebude jim zadána žádná zakázka.Uchazeči musí být právně způsobilí k provedení zakázky na služby, o kterou se ucházejí. S nabídkou je třeba předložit čestné prohlášení týkající se kritérií pro vyloučení a výběr (příloha 3 výzvy k podání nabídky – formulář č. 5), opatřené datem a řádně podepsané zplnomocněným zástupcem uchazeče. Od uchazečů, kterým může být zadání zakázky navrženo, musí být vyžádány následující dokumenty týkající se právní způsobilosti:a) doklad o zápisu do živnostenského nebo obchodního rejstříku podle podmínek stanovených zákony země, ve které mají uchazeči své sídlo,b) čitelná kopie oznámení o jmenování osoby (osob) oprávněné (oprávněných) zastupovat uchazeče při uzavírání smluv, pokud již nebude součástí výše uvedeného dokumentu.
Uchazeči musí mít dostatečnou ekonomickou a finanční způsobilost, která jim umožní provést zakázku v souladu s ustanoveními smlouvy s ohledem na hodnotu a rozsah. Pokud má Účetní dvůr na základě podaných informací pochybnosti týkající se finanční způsobilosti uchazečů nebo se později prokáže, že zjevně nedostačuje k plnění smlouvy, může být nabídka vyloučena, aniž by uchazeči měli nárok na nějakou finanční náhradu.S nabídkou je třeba předložit čestné prohlášení týkající se kritérií pro vyloučení a výběr (příloha 3 výzvy k podání nabídky – formulář č. 5), opatřené datem a řádně podepsané zplnomocněným zástupcem uchazeče. Od uchazečů, kterým může být zadání zakázky navrženo, musí být vyžádány následující dokumenty týkající se hospodářské a finanční způsobilosti:a) výkaz celkového obratu a konkrétního obratu týkajícího se služeb, které jsou zahrnuty v této výzvě k podání nabídek (statutární audit) a které byly realizovány během uplynulých 3 finančních roků, za které již byla vyhotovena účetní závěrka;b) auditované účetní výkazy (bilanční výkazy a výkazy zisků a ztrát) za alespoň uplynulé 3 finanční roky, za které již byla vyhotovena účetní závěrka, nebo obdobná dokumentace (např. v případě, že obchodní právo v zemi, v níž má uchazeč sídlo, zveřejnění bilančních výkazů neukládá).c) doklad o příslušném pojištění odpovědnosti při výkonu podnikání.
Ve vztahu k zakázce, která je předmětem této výzvy k účasti v nabídkovém řízení, Účetní dvůr požaduje, aby uchazeči disponovali následující minimální úrovní ekonomické a finanční způsobilosti:a) průměrný roční obrat v oblasti statutárního auditu účetnictví za poslední 3 finanční roky, za které již byla vyhotovena účetní závěrka, musí být alespoň ve výši 150 000 EUR.
Uchazeči musí mít dostatečnou technickou a odbornou způsobilost, která jim umožní provést zakázku v souladu s ustanoveními smlouvy s ohledem na hodnotu a rozsah. Pokud bude mít Účetní dvůr na základě podaných informací vážné pochybnosti týkající se technické a odborné způsobilosti uchazečů nebo jestliže tato způsobilost bude zjevně nedostatečná k provedení zakázky, může být nabídka vyloučena, aniž by uchazeč měl nárok na jakoukoliv finanční náhradu.S nabídkou je třeba předložit čestné prohlášení týkající se kritérií pro vyloučení a výběr (příloha 3 výzvy k podání nabídky – formulář č. 5), opatřené datem a řádně podepsané zplnomocněným zástupcem uchazeče.Spolu s nabídkou musí být předloženy následující dokumenty ohledně technické a odborné způsobilosti:a) kopie oprávnění provádět statutární audity účetnictví vydaného příslušným úřadem členského státu, ve které má uchazeč sídlo;b) seznam nejméně 5 relevantních zakázek/projektů provedených v posledních 3 letech spočívajících v provedení statutárních auditů účetnictví, který doloží alespoň 3 roky praxe v odvětví auditu (statutární audit účetnictví a audit systémů vnitřní kontroly (včetně IT a bezpečnosti IT)). Alespoň jedna ze zakázek / jeden z projektů musí souviset se statutárními audity účetnictví prováděnými pro národní nebo mezinárodní veřejný orgán;c) popis balíků CAATS nebo podobných IT aplikací pro podporu procesu auditu;d) popis postupů v rámci řízení jakosti a zabezpečení jakosti v rámci zajišťování statutárních auditů účetnictví;e) prohlášení a popis zavedených opatření pro zajištění ochrany osobních údajů s cílem prokázat soulad s nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2018/1725.
a) Uchazeč musí být řádně oprávněn poskytovat statutární audity účetnictví;b) uchazeč musí mít alespoň 3 roky prokazatelné praxe v oblasti statutárních auditů účetnictví a auditu systémů vnitřní kontroly (včetně IT a bezpečnosti IT);c) uchazeč v posledních 3 letech provedl alespoň 5 (pět) podobných zakázek/projektů (podobných z hlediska rozsahu „statutárního auditu“);d) alespoň jedna ze zakázek / jeden z projektů musí souviset se statutárními audity účetnictví prováděnými pro národní nebo mezinárodní veřejný orgán;e) uchazeč musí mít k dispozici aplikace IT podporující proces auditu (CAATS nebo jinou aplikaci);f) uchazeč musí mít zavedeny postupy pro řízení a zabezpečení jakosti v případě zajišťování statutárních auditů účetnictví;g) uchazeč musí mít zavedena opatření pro zajištění ochrany osobních údajů, která doloží soulad s nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2018/1725.
Mezníky
10/02/2021 00:00
31/03/2021 16:00
07/04/2021 11:00
Položky Výzva k podání nabídek nemá žádnou položku.
Oznámení
Reference Typ oznámení Datum zveřejnění
2021/S 045-109183
Oprava
05/03/2021 00:00
2021/S 028-068039
Oznámení o zakázce
10/02/2021 00:00