Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Hodnotící studie vnitrostátních procesních práv a postupů z hlediska jejich vliv...
Veřejný zadavatel:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Datum zveřejnění v TED:
02/06/2015
Lhůta pro podání nabídek:
01/09/2015
Stav:
Uzavřeno
Informace
JUST/2014/RCON/PR/CIVI/0082.
Hodnotící studie vnitrostátních procesních práv a postupů z hlediska jejich vlivu na volný oběh soudních rozhodnutí a o ekvivalenci a účinnosti procesní ochrany spotřebitelů v rámci spotřebitelského práva EU.
Studie má 2 samostatné cíle:1) prozkoumat dopad vnitrostátního procesního práva na volný oběh soudních rozhodnutí určením toho, zda a do jaké míry stávající rozdíly ve vnitrostátních procesních právech brání realizaci cíle volného oběhu soudních rozhodnutí, zejména narušováním vzájemné důvěry mezi soudními systémy členských států. Studie by to měla analyzovat v rámci evropských nástrojů občanského práva, a to v souvislosti s dalším zjednodušením uznávání a prosazování práva a s ohledem na základní právo přístupu ke spravedlnosti a právo na spravedlivý soudní proces.Za tímto účelem by studie měla analyzovat možnosti posilování vzájemné důvěry na základě výše uvedeného hodnocení podpořené právními a hospodářskými argumenty, s ohledem na cíl politiky, kterým je zajistit hladké fungování stávajících nástrojů soudní spolupráce v občanských a obchodních věcech, a případné další posilování či prohlubování této spolupráce s ohledem na vytvoření skutečného evropského prostoru spravedlnosti. V rámci analýzy a závěrů musí být pečlivě zváženy výhody a nevýhody v případě každého navrhovaného řešení;2) zhodnotit, zda a do jaké míry vnitrostátní procesní předpisy a postupy zajišťují procesní ochranu práv spotřebitele EU a zda tato pravidla a postupy splňují požadavky vyplývající z rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie („SDEU“) o zásadách účinnosti a rovnocennosti a povinnost posouzení „ex officio“ v případě souladu se spotřebitelským právem EU.Za tímto účelem a s přihlédnutím k zásadě procesní nezávislosti členských států by studie měla prozkoumat národní zákony a postupy a shromáždit všechny nezbytné důkazy týkající se procesní ochrany spotřebitelských práv EU upravujících zakázky. Studie by měla věnovat zvláštní pozornost vztahu mezi různými aspekty vnitrostátních postupů a vyhodnotit je v různých fázích během řízení. V této souvislosti by studie měla analyzovat, zda vnitrostátní procesní systémy splňují požadavky precedenčního práva SDEU. Závěrem by studie měla představit závěry vyplývající z posuzování vnitrostátních právních předpisů a postupů, a rozvinout možnosti posilování ochrany spotřebitelských práv EU upravujících zakázky. V rámci analýzy a závěrů by měly být pečlivě zváženy výhody a nevýhody v případě každého navrhovaného řešení.
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
Veřejná zakázka
nevztahuje se
Podmínky účasti
Viz specifikace nabídkového řízení.
S cílem prokázat svou ekonomickou a finanční způsobilost (tj. v případě společné nabídky souhrnnou způsobilost všech členů konsorcia a stanovených subdodavatelů) musí uchazeči doložit, že jejich roční konsolidovaný obrat přesahuje 300 000 EUR (v průměru za poslední 3 roky).Měl by být poskytnut následující doklad:— vyplněná „Zjednodušená rozvaha“ a „Zjednodušený výkaz zisků a ztrát“ s údaji za poslední 3 roky (musí být vyplněna příloha 2),— kopie výkazu zisků a ztrát a účetní rozvaha za poslední 3 roky, za které již byla vyhotovena účetní závěrka,— v jiném případě vhodné bankovní výkazy,— popřípadě doklad o pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu povolání.Pokud z nějakého výjimečného důvodu, který veřejný zadavatel považuje za oprávněný, není uchazeč schopen poskytnout alespoň jeden z výše uvedených dokumentů, může svou hospodářskou a finanční způsobilost prokázat jakýmkoliv jiným dokumentem, který veřejný zadavatel považuje za vhodný. V každém případě je nutno veřejného zadavatele o tomto výjimečném důvodu alespoň informovat a odůvodnění uvést v nabídce. Komise si vyhrazuje právo požadovat jakýkoliv jiný dokument, který ji umožní ověřit hospodářskou a finanční způsobilost uchazeče.
Viz výše.
a. Kritéria týkající se uchazečů:Uchazeči (v případě společné nabídky souhrn kapacit všech uchazečů a stanovených subdodavatelů) musí splňovat následující kritéria:— uchazeč musí prokázat zkušenosti v oblasti spotřebitelského práva a občanského procesního práva, stejně jako v oblasti evropského soukromého mezinárodního a procesního práva,— uchazeč musí prokázat zkušenosti s prací v úředních jazycích všech 28 členských států EU,— uchazeč musí prokázat schopnost koncipovat zprávy v angličtině a francouzštině,— uchazeč musí prokázat zkušenosti v oblasti technik vedení průzkumů, sběru dat, statistických analýz a koncipování zpráv a doporučení.b. Kritéria vztahující se k týmu poskytujícímu služby:V týmu poskytujícím služby by měly figurovat alespoň tyto profily:Projektový manažer: alespoň 5 let praxe v oblasti projektového řízení včetně dohledu nad realizací projektu, kontroly kvality poskytovaných služeb, se zkušenostmi v oblasti orientace na klienta a řešení konfliktů v rámci projektů o podobném rozsahu a zkušenostmi s vedením týmu alespoň 10 osob.Kontrola jazykové kvality: alespoň 1 člen týmu musí mít jazykové znalosti angličtiny na úrovni rodilého mluvčího.Odborníci v oblasti spotřebitelského práva, občanského procesního práva a mezinárodního soukromého práva: ve své nabídce by měl zhotovitel navrhnout tým odborníků schopných realizovat tuto komplexní právní analýzu. Navrhovaní odborníci by měli mít vysokoškolské vzdělání a alespoň 5 let právní praxe. Tým by měl zahrnovat odborníky s příslušnými zkušenostmi v oblasti spotřebitelského práva, občanskoprávního řízení (včetně evropských řízení) a v oblasti mezinárodního soukromého práva, jakož i s rozsáhlými vědomostmi o vnitrostátních právních systémech členských států, které budou analyzovat.Tým pro sběr a analýzu dat: tým by měl zahrnovat výzkumné pracovníky s vysokoškolským vzděláním a s nejméně 2 lety praxe v oblasti sběru a analýzy právních dat.Kolektivní prokazatelná znalost všech úředních jazyků EU.V případě, že několik poskytovatelů služeb / subdodavatelů se bude účastnit nabídky, pak musí společně poskytnout důkaz, že mají odbornou a technickou způsobilost potřebnou pro provedení úkolů, které jim budou přiděleny.c. Důkazy:Měly by být podány tyto důkazy o splnění výše uvedených kritérií:1. uchazeči musí se svou nabídkou předložit podrobný životopis každého zaměstnance odpovědného za provedení práce, včetně jeho nebo jejího dosaženého stupně vzdělání a diplomů, odborných zkušeností, výzkumné práce, publikací a jazykových znalostí. Životopisy musí být podány v souladu s doporučením Komise ze dne 11.3.2002 o společném evropském formátu pro životopisy, zveřejněném v Úř. věst. L 79 ze dne 22.3.2002, s. 66;2. seznam hlavních služeb podobného typu poskytnutých v posledních 5 letech s uvedením částek, dat a veřejných nebo soukromých příjemců poskytovaných služeb společně s osvědčeními vydanými nebo spolupodepsanými státními orgány nebo soukromými klienty nebo v případě, že to nebude možné, s prostým prohlášením uchazeče o výše uvedených skutečnostech;3. část zakázky, kterou poskytovatel služeb zamýšlí realizovat prostřednictvím subdodávek.
Viz výše.
Mezníky
02/06/2015 00:00
25/08/2015 23:59
01/09/2015 12:00
08/09/2015 10:30
Položky Výzva k podání nabídek nemá žádnou položku.
Oznámení
Reference Typ oznámení Datum zveřejnění
2015/S 104-188196
Oznámení o zakázce
02/06/2015 00:00