Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Pilotní projekt – Budování kapacit pro romskou občanskou společnost a posílení j...
Veřejný zadavatel:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Datum zveřejnění v TED:
10/07/2015
Lhůta pro podání nabídek:
09/09/2015
Stav:
Uzavřeno
Informace
JUST/2014/RPPI/PR/EQUA/0150.
Pilotní projekt – Budování kapacit pro romskou občanskou společnost a posílení jejího zapojení do monitorování vnitrostátních strategií integrace Romů.
Cíle tohoto pilotního projektu jsou přispění k vytvoření a budování kapacit místní romské občanské společnosti a monitorování mechanismu pro integraci Romů a sociální začlenění ve 27 členských státech (Malta není zahrnuta).To zahrnuje zejména tvorbu a distribuci „stínových zpráv“, v nichž občanská společnost nebo koalice nevládních organizací mohou doplňovat nebo předkládat alternativní informace a údaje ke zprávám o zavádění svých vnitrostátních strategií integrace Romů podaných členskými státy. Monitorování se zaměří na místní zavádění strategií ve 4 klíčových oblastech (zaměstnanost, vzdělávání, bydlení a zdravotní péče), na oblasti boje proti diskriminaci a rovnost žen a mužů a bude také poskytovat informace o úrovni zapojení občanské společnosti, využívání finančních prostředků EU a začlenění opatření pro začleňování Romů podle politik veřejného vzdělávání, zaměstnanosti, zdraví a bydlení.
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
Veřejná zakázka
nevztahuje se
Podmínky účasti
Viz specifikace nabídkového řízení.
S cílem prokázat svou finanční a ekonomickou způsobilost (tj. v případě společné nabídky souhrnnou způsobilost všech členů konsorcia a stanovených subdodavatelů) musí uchazeči doložit, že jejich roční konsolidovaný obrat přesahuje 300 000 EUR (v průměru za poslední 3 roky).Měly by být poskytnuty následující doklady:— vyplněná „Zjednodušená rozvaha“ a „Zjednodušený výkaz zisků a ztrát“ s údaji za poslední 3 roky (musí být vyplněna příloha č. 3),— kopie výkazu zisků a ztrát a účetní rozvaha za poslední 3 roky, za které již byla vyhotovena účetní závěrka,— v jiném případě příslušné bankovní výpisy,— popřípadě doklad o pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu povolání.Pokud z nějakého výjimečného důvodu, který veřejný zadavatel považuje za oprávněný, není uchazeč schopen poskytnout některý z výše uvedených dokladů, může svou ekonomickou a finanční způsobilost prokázat jakýmkoliv jiným dokladem, který veřejný zadavatel považuje za vhodný. V každém případě je nutno veřejného zadavatele o tomto výjimečném důvodu alespoň informovat a odůvodnění uvést v nabídce. Komise si vyhrazuje právo požadovat jakýkoliv jiný dokument, který jí umožní ověřit ekonomickou a finanční způsobilost uchazeče.
Viz výše.
Odborná a technická způsobilost uchazeče bude hodnocena na základě organizačního schématu s vysvětlením úkolů každého jednotlivce navrhovaného uchazečem. Uchazeč prokáže, že za účelem splnění výše uvedených cílů disponuje nezbytnými kompetencemi v oblastech popsaných níže.Tým bude splňovat nejméně následující kritéria:— nejméně 1 člen týmu musí mít prokazatelnou praxi v délce minimálně 5 let v oblasti práce s občanskou společností působící v oblasti integrace Romů,— nejméně 6 členů týmu by mělo být odbornými specialisty se společnou odpovídající praxí v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti, zdravotní péče, bydlení, potírání diskriminace / nesnášenlivosti vůči Romům. Podmínkou pro tyto experty by měla být konkrétní praxe s politikami na podporu integrace Romů nebo marginalizovaných komunit a velmi dobré znalosti o místním kontextu zemí s největšími romskými komunitami a/nebo nejnaléhavějšími problémy,— nejméně 1 člen týmu by měl mít relevantní a prokazatelnou praxi s koordinací sítí nevládních organizací a s podporou vzájemného učení a spolupráce,— nejméně 1 člen týmu by měl mít odpovídající praxi ve vypracovávání zpráv pro celoevropské publikum.Osoba označená za koordinátora / vedoucího projektu v rámci zakázky bude mít:— prokazatelnou schopnost provádět koordinaci a administrativní úkoly související s organizací a správou zakázek a projektů na evropské úrovni.Výběrová kritéria, jimž budou členové skupiny muset společně vyhovět, jsou následující:a) prokazatelná schopnost koordinovat a provádět administrativní úkoly související s organizací a řízením zakázek a projektů na evropské úrovni;b) prokazatelná schopnost zřídit vhodnou organizační strukturu pro provedení všech příslušných úkolů, včetně všech souvisejících logistických úkolů;c) schopnost povolat potřebné odborníky pro práci s nevládními organizacemi v rámci EU, přičemž se upřednostňují země s největšími romskými komunitami a/nebo nejnaléhavějšími problémy;d) velmi dobrá znalost angličtiny a národních jazyků alespoň těch zemí, které mají největší romské komunity a/nebo čelí nejnaléhavějším výzvám, s cílem umožnit komunikaci s Komisí a na národní úrovni;e) výrazné dovednosti v oblasti plánování a organizační dovednosti a schopnost vést jednání.V případě, že se bude nabídky účastnit několik poskytovatelů služeb / subdodavatelů, musí mít společně odbornou a technickou způsobilost potřebnou pro provedení úkolů, které jim budou přiděleny.Doklady:Měly by být podány tyto doklady o splnění výše uvedených kritérií:1. uchazeči musí spolu se svou nabídkou předložit podrobný životopis každého člena týmu / odborníka zodpovědného za provedení práce, včetně jeho nebo jejího dosaženého stupně vzdělání, titulů a diplomů, odborných zkušeností, výzkumné práce, publikací a jazykových dovedností. Životopisy musí být podány v souladu s doporučením Komise ze dne 11.3.2002 o společném evropském formátu pro životopisy (CV), zveřejněném v Úř. věst. L 79 ze dne 22.3.2002, s. 66;2. část zakázky, kterou poskytovatel služeb zamýšlí realizovat prostřednictvím subdodávek.
Viz výše.
Mezníky
10/07/2015 00:00
02/09/2015 23:59
nevztahuje se
nevztahuje se
09/09/2015 12:00
11/09/2015 00:00
Položky Výzva k podání nabídek nemá žádnou položku.
Oznámení
Reference Notice type Datum zveřejnění
2015/S 131-239895 Oznámení o zakázce 10/07/2015 00:00