Information om udbud

Attention : l'Annexe 3 - Formulaire 6 a été modifiée et un nouveau document a été publié en remplacement. Le délai de soumission des offres est prolongé en conséquence jusqu'au 12/09/2022, 16:00. Merci.
Titel:
Kontrol af tekniske og elektriske installationer
Ordregivende myndighed:
European Court of Auditors (ECA)
Dato for offentliggørelse på Ted:
13/06/2022
Frist for modtagelse af bud:
12/09/2022
Status:
Lukket
Information
AO 797
Kontrol af tekniske og elektriske installationer
Formålet med tjenesterne, der skal udføres i medfør af denne kontrakt, er kontrol af tekniske og elektriske installationer i bygninger, der huser Den Europæiske Revisionsret, som defineret i bilag A i udbudsmaterialet.Kontrollerne af de tekniske og elektriske installationer er opdelt i 2 programmer:a) gruppe I — periodisk kontrol af tekniske og elektriske installationer; ogb) gruppe II — ad hoc-kontrol af tekniske og elektriske installationer ud over den periodiske kontrol på særlig anmodning fra Retten.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Offentlig kontrakt
Laveste pris
71600000
LU
Additional CPV Supplementary CPV
71630000
71700000
Vilkår for deltagelse
Tilbudsgiverne skal bevise, at de har den juridiske kapacitet til at udføre kontrakten og den retsmæssige kapacitet til at udføre det erhverv, der er nødvendigt til gennemførelsen af de arbejder, der indgår i nærværende udbud. Kravene til retsevne er som følger:— tilbudsgiverne skal være optaget i erhvervs- eller handelsregisteret i overensstemmelse med lovgivningen i det land, hvor tilbudsgiveren er etableret.
Tilbudsgiverne skal opfylde følgende udvælgelseskriterier for at bevise, at de besidder den nødvendige økonomiske og finansielle kapacitet til at udføre kontrakten i overensstemmelse med kontraktvilkårene, hvad angår ordrenes værdi og omfang: Kravet til økonomisk og finansiel kapacitet er som følger:— kopi af erhvervsansvarsforsikringspolicer for den type tjenester, der er dækket af kontrakten. Tilbudsgiveren skal være i stand til at fremlægge dokumentation for, at erhvervsansvarsforsikringen dækker al skade forvoldt af vedkommendes personale, medkontrahenter og/eller underkontrahenter på Rettens bygning, installationer og/eller personale i hele udførelsesperioden.Hvis tilbudsgiveren af en særlig grund, som Retten finder begrundet, ikke er i stand til at fremlægge de referencer, som den ordregivende myndighed kræver, kan vedkommende godtgøre sin finansielle kapacitet ved et hvilket som helst andet middel, som den ordregivende myndighed finder egnet.
Tilbudsgiverne skal opfylde følgende udvælgelseskriterier for at bevise, at de besidder den nødvendige tekniske og faglige kapacitet til at udføre kontrakten i overensstemmelse med kontraktvilkårene, hvad angår ordrenes værdi og omfang.Kravene til teknisk og faglig kapacitet er som følger:— kontrahenten skal have modtaget en autorisation som godkendt kontrolorgan i Storhertugdømmet Luxembourg for de tekniske områder, der indgår i kontrakten, i medfør af ministeriel bekendtgørelse af 6.5.1996 om indgriben af kontrolorganer i forbindelse med opgaver og beføjelser for arbejds- og minetilsynet (inspection du travail et des mines, ITM). For tilbudsgivere, der er registreret i et andet EU-land, kan en tilsvarende autorisation fra det land, hvori tilbudsgiver er registreret, fremlægges i løbet af udbudsproceduren. I så fald skal tilbudsgiver godkendes ved ITM senest den 1.1.2023 (dato for kontraktens ikrafttrædelse).— en kopi af tilladelsen fra ministeriet for miljø, klima og bæredygtig udvikling i henhold til af lov af 21.4.1993 om tilladelse til fysiske og juridiske personer eller offentlige myndigheder med undtagelse af staten til at udføre tekniske undersøgelses- og verificeringsopgaver på miljøområdet (område A, C). For tilbudsgivere, der er registreret i et andet EU-land, kan en tilsvarende autorisation fra det land, hvori tilbudsgiver er registreret, fremlægges i løbet af udbudsproceduren. I så fald skal tilbudsgiver være godkendt ved ministeriet for miljø, klima og bæredygtig udvikling senest den 1.1.2023 (dato for kontraktens ikrafttrædelse).
Tidslinje
13/06/2022 00:00
12/09/2022 16:00
13/09/2022 10:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2022/S 174-488913
Berigtigelse
09/09/2022 00:00
2022/S 112-314134
Udbudsbekendtgørelse
13/06/2022 00:00