Information om udbud

Titel:
Undersøgelse vedrørende indvirkningen af REACH- og CLP-forordningerne om europæi...
Ordregivende myndighed:
European Defence Agency (EDA)
Dato for offentliggørelse på Ted:
03/03/2016
Frist for modtagelse af bud:
14/04/2016
Status:
Lukket
Information
16.ESI.OP.038.
Undersøgelse vedrørende indvirkningen af REACH- og CLP-forordningerne om europæiske kemikalier på forsvarsindustrien.
Undersøgelsens forventede væsentligste projektleverancer er: 1. konsekvensanalyse af REACH-forordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1907/2006) og CLP-forordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008) i forhold til EU's forsvarssektor 2. konkrete forslag til forbedringer i forbindelse med REACH- og CLP-forordningerne og deres aktuelle gennemførelsesordning, der kan tjene som grundlag for AED og de deltagende medlemsstaters bidrag til Europa-Kommissionen i forbindelse med næste gennemgang af REACH-forordningen og som forslag til udvikling af REACH efter 2018 3. samling af oplysninger om indvirkningerne af andre kemirelaterede forordninger på EU-medlemsstaternes forsvarsministerier og forsvarssektoren (især forordningen om biocidholdige produkter (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012), forordningen om persistente organiske miljøgifte (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004), forordningen om stoffer, der nedbryder ozonlaget (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2009)), samspil med REACH og CLP og en strategi (som minimum i form af et udkast) for og forslag til forbedringer.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Mest fordelagtig
Tidslinje
03/03/2016 00:00
Finder ikke anvendelse
Finder ikke anvendelse
14/04/2016 17:00
15/04/2016 11:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Notice type Offentliggørelsesdato
2016/S 044-072032 Udbudsbekendtgørelse 03/03/2016 00:00