Information om udbud

Titel:
Indkøb og vedligeholdelse af limpåføringsmaskine.
Ordregivende myndighed:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Dato for offentliggørelse på Ted:
09/11/2017
Frist for modtagelse af bud:
22/12/2017
Status:
Lukket
Information
OIB.02/PO/2017/053/778.
Indkøb og vedligeholdelse af limpåføringsmaskine.
Indkøb og vedligeholdelse af en limpåføringsmaskine som erstatning for de 2 eksisterende klæbemaskiner.
Varer
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Rammeaftale
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Mest fordelagtig
Vilkår for deltagelse
Tilbudsgiveren skal vedlægge sit bud samtlige dokumenter og oplysninger, der kræves i punkt III.1 »Betingelser for deltagelse« i denne bekendtgørelse, og som er angivet i bilag I »Tjekliste for dokumenter, som skal udfærdiges og fremlægges« til udbudsmaterialet. Tilbudsgiveren skal vedlægge en højtidelig erklæring, der er behørigt underskrevet og dateret, om, at vedkommende ikke befinder sig i nogen af de situationer, som ville udelukke denne fra deltagelse i en kontrakt tildelt af Den Europæiske Union. Den højtidelige erklæring skal have form som nedenstående skabelon i sin helhed: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm NB: Den valgte tilbudsgiver skal, for at undgå udelukkelse, vedlægge følgende dokumentation til støtte for erklæringen på tro og love inden underskrivelse af kontrakten. NB: Sammenslutninger skal for hver individuel deltager vedlægge den højtidelige erklæring samt støttedokumenter og oplysninger i tilfælde af, at de tildeles kontrakten.
Tilbudsgiverne skal fremlægge: — en kopi af regnskaber (balancer og resultatopgørelser) for de seneste 3 regnskabsår, hvor det årlige overskud før skat fremgår. Hvis tilbudsgiveren med gyldig grund ikke kan fremlægge disse, skal vedkommende vedlægge en erklæring om det årlige overskud før skat for de seneste 3 år. Hvis regnskabet eller erklæringen viser et gennemsnitligt tab over de 3 seneste år, skal tilbudsgiveren fremlægge anden dokumentation som bevis for sin finansielle og økonomiske kapacitet, såsom behørig garanti fra tredjepart (f.eks. moderselskabet), erklæringer fra revisorer, statsautoriserede revisorer eller tilsvarende — erklæring om årlig omsætning opnået specifikt på området for denne udbudsbekendtgørelse inden for de seneste 3 regnskabsår.
For at blive valgt skal tilbudsgiveren fremlægge bevis for en gennemsnitlig, specifik omsætning for de seneste 3 regnskabsår på 380 000 EUR pr. år.
Tilbudsgiverne skal fremlægge: en liste med de vigtigste referencer i Europa/Belgien til offentlige eller private kontrakter udført i de seneste 5 år. Listen skal dokumentere, at de leverede varer og tjenesteydelser er af direkte relevans for denne kontrakt. Følgende skal derfor anføres: navne og adresser på modtagere, beskrivelse af maskinerne og yderligere udførte tjenesteydelser (vedligeholdelse osv.), fakturerede beløb.
Listen med de vigtigste referencer skal indeholde mindst 2 kundereferencer, der hver omfattede mindst 1 maskine og tilhørende vedligeholdelse.
Tidslinje
09/11/2017 00:00
22/12/2017 15:00
12/01/2018 10:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2017/S 215-446066
Udbudsbekendtgørelse
09/11/2017 00:00