Information om udbud

La date limite de réception des offres est postposée au 09/07/2018 à 17h00. La date d'ouverture des offres est postposée au 10/07/2018 à 10:00
Titel:
Tjenesteydelser vedrørende transport af pakker og publikationer fra Bruxelles ti...
Ordregivende myndighed:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Dato for offentliggørelse på Ted:
16/05/2018
Frist for modtagelse af bud:
09/07/2018
Status:
Lukket
Information
OIB.02/PO/2018/002/747
Tjenesteydelser vedrørende transport af pakker og publikationer fra Bruxelles til resten af verden og omvendt
Tjenesteydelserne omfatter indsamling; transport og levering af diverse artikler (publikationer og andre artikler til levering i form af pakker, paller, kasser og andre typer af indpakning) til deres modtagere, forsikring og efterfølgende administrations- og toldformaliteter og gebyrer samt særlige indpakningskrav i overensstemmelse med lovgivningen i bestemmelseslandene. I størstedelen af tilfældene klargøres forsendelserne på paller og indpakket i plastfilm. Forsendelserne fra Bruxelles klargøres i kommissionens centrale postcenter og skal derfra sendes til de 4 modtagerzoner: zone 1 (EU- og EFTA-lande), zone 2 (andre europæiske lande), zone 3 (NAFTA-lande) og zone 4 (resten af verden).
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Rammeaftale
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Pris
Vilkår for deltagelse
Tilbudsgiveren skal vedlægge sit bud samtlige dokumenter og oplysninger, der kræves i punkt III.1 »Betingelser for deltagelse« i denne bekendtgørelse, og som er angivet i bilag I »Tjekliste for dokumenter, som skal udfærdiges og fremlægges« til udbudsmaterialet. Tilbudsgiveren skal vedlægge en tro- og loveerklæring, der er behørigt underskrevet og dateret, om at vedkommende ikke befinder sig i nogen af de situationer, som ville udelukke denne fra deltagelse i en kontrakt tildelt af Den Europæiske Union. Tro- og loveerklæringen skal udformes nøjagtigt som den skabelon, der er tilgængelig på siden: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htmment_fr.cfm NB: Den valgte tilbudsgiver skal, for at undgå udelukkelse, vedlægge følgende dokumentation til støtte for den højtidelige erklæring inden underskrivelse af kontrakten. NB: Sammenslutninger skal for hver individuel deltager vedlægge en tro- og loveerklæring samt bilag og oplysninger i tilfælde af, at sammenslutningen tildeles kontrakten.
Tilbudsgiveren skal fremlægge: — kopi af regnskaber (balancer og resultatopgørelser) for de seneste 3 regnskabsår, hvoraf det årlige overskud før skat fremgår. Hvis tilbudsgiveren med gyldig grund ikke kan fremlægge disse, skal vedkommende vedlægge en erklæring om det årlige overskud før skat for de seneste 3 år. Hvis regnskabet eller erklæringen viser et gennemsnitligt tab over de seneste 3 år, skal tilbudsgiveren fremlægge anden dokumentation som bevis for sin finansielle og økonomiske kapacitet såsom behørig garanti fra tredjepart (f.eks. moderselskabet), erklæringer fra revisorer, statsautoriserede revisorer eller tilsvarende, — erklæring vedrørende samlet årlig omsætning i de seneste 3 regnskabsår.
For at blive valgt skal tilbudsgiveren fremlægge bevis for en gennemsnitlig samlet årlig omsætning på 200 000 EUR for de seneste 3 regnskabsår.
Tilbudsgiveren skal fremlægge: — en liste over de vigtigste tjenesteydelser udført i de seneste 3 år på det pågældende område med en kort beskrivelse af omfanget af leverede tjenesteydelser samt detaljer vedrørende beløb, datoer og navne på modtagerne af leveringerne. Kvalitetstyringshensyn: Tilbudsgiveren skal fremlægge dokumentation, at tilrettelæggelsen er baseret på et kvalitetssikringssystem, der som minimum svarer til standarderne for ISO 9001: – enten ved at fremlægge en kopi af ISO 9001-certifikatet, hvoraf det fremgår, hvilket område certifikatet dækker, samt hvilket akkrediteret organ, der har udstedt det, – eller ved at fremlægge en kopi af en anden tilsvarende reference, som efter revision af en tredjepart vil kunne genkendes som et certifikat, en godkendelse eller en autorisation, – eller ved at fremlægge dokumentation for det kvalitetsledelsessystem, som tilbudsgiveren benytter sig af, med et skriftligt tilsagn fra den person, som er bemyndiget til at forpligte virksomheden; denne form for dokumentation skal som minimum indeholde: —— kvalitetspolitikken og kvalitetsmålene, —— et dokumentationssystem (behandling af interne og eksterne dokumenter, behandling af registreringer, behandling af uoverensstemmelser, forebyggende og korrigerende tiltag samt intern revision), —— en kortlægning og en definition af de anvendte processer, —— et kontrolsystem (intern revision etc.), —— et resultatanalysesystem (ledelsens evaluering, klager, undersøgelser, tilfredshed, indikatorer etc.). Miljøhensyn: Tilbudsgiveren skal fremlægge et ISO 14001- eller EMAS-certifikat eller tilsvarende inden for transport og ressourcer/logistik. Ækvivalens ville være en miljøforvaltningsplan udarbejdet og godkendt af ledelsen (f.eks. bestyrelsen) indeholdende virksomhedens kritiske aktiviteter, ibrugtagne midler (eller politikker), planlagte forbedringer og alle andre informationer vedrørende resultater.
Tilbudsgiveren skal fremlægge dokumentation for mindst 2 000 forsendelser pr. år fordelt på mindst 15 europæiske lande.
Tidslinje
16/05/2018 00:00
09/07/2018 17:00
10/07/2018 10:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2018/S 121-275186
Berigtigelse
27/06/2018 00:00
2018/S 106-240968
Berigtigelse
06/06/2018 00:00
2018/S 092-207889
Udbudsbekendtgørelse
16/05/2018 00:00