Information om udbud

Titel:
Levering af reoler, skillevægge af trådnet og tilhørende tjenester
Ordregivende myndighed:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Dato for offentliggørelse på Ted:
28/07/2018
Frist for modtagelse af bud:
12/11/2018
Status:
Lukket
Information
OIB.02/PO/2018/008/750
Levering af reoler, skillevægge af trådnet og tilhørende tjenester
Levering af reoler, skillevægge af trådnet og tilhørende tjenester
Varer
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Rammeaftale
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Mest fordelagtig
Vilkår for deltagelse
Tilbudsgiveren skal vedlægge sit bud samtlige dokumenter og oplysninger, der kræves i punkt III.1 »Betingelser for deltagelse« i denne bekendtgørelse, og som er angivet i bilag I »Tjekliste for dokumenter, som skal udfærdiges og fremlægges« til udbudsmaterialet.
— kopi af regnskaber (balancer og resultatopgørelser) for de seneste 3 regnskabsår, hvoraf det årlige overskud før skat fremgår. Hvis tilbudsgiveren med gyldig grund ikke kan fremlægge disse, skal vedkommende vedlægge en erklæring om det årlige overskud før skat for de seneste 3 år. Hvis regnskabet eller erklæringen viser et gennemsnitligt tab over de seneste 3 år, skal tilbudsgiveren fremlægge anden dokumentation som bevis for sin finansielle og økonomiske kapacitet såsom behørig garanti fra tredjepart (f.eks. moderselskabet), erklæringer fra revisorer, statsautoriserede revisorer eller tilsvarende,— erklæring vedrørende den specifikke årlige omsætning af relevans for denne kontrakt, som er opnået i løbet af de seneste 3 regnskabsår.
For at blive valgt skal tilbudsgiveren fremlægge bevis for en gennemsnitlig samlet årlig omsætning for de seneste 3 regnskabsår på 800 000 EUR
— tilbudsgiveren skal fremlægge bevis for udførelse af 5 leveringer med installation af reoler, herunder 1 eksempel på levering med installation af faste arkivreoler, 1 eksempel på levering med installation af faste biblioteksreoler, 2 eksempler på levering med installation af mobile reoler samt 1 eksempel på levering med installation af industrireoler, og som er blevet udført i løbet af de sidste 3 år med angivelse af deres beløb, varighed, begyndelsesdato og komplette kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse) på de offentlige eller private modtagere,— tilbudsgiveren skal fremlægge dokumentation for, at tilrettelæggelsen er baseret på et kvalitetssikringssystem, der som minimum svarer til kravene i ISO 9001-standarden:— enten ved at fremlægge en kopi af ISO 9001-certifikatet, hvoraf det fremgår, hvilket område certifikatet dækker, samt hvilket akkrediteret organ der har udstedt det,— eller ved at fremlægge en bekræftet kopi af en anden tilsvarende reference, som efter revision af en tredjepart vil kunne genkendes som et certifikat, som f.eks. en godkendelse eller en autorisation,— eller ved at fremlægge dokumentation for det kvalitetsledelsessystem, som tilbudsgiveren benytter sig af, med et skriftligt tilsagn (fra før offentliggørelsen af udbudsbekendtgørelsen) fra den person, som er bemyndiget til at forpligte virksomheden; denne dokumentation skal som minimum indeholde:—— kvalitetspolitikken og kvalitetsmålene,—— et dokumentationssystem (behandling af interne og eksterne dokumenter, behandling af registreringer, behandling af uoverensstemmelser, forebyggende og korrigerende tiltag samt intern revision),—— en kortlægning og en definition af de anvendte processer,—— et kontrolsystem (intern revision etc.),—— et resultatanalysesystem (ledelsens evaluering, klager, undersøgelser, tilfredshed, indikatorer etc.),—— en tilpasnings- og forbedringsplan (virksomhedsplan, handlingsplan fra direktioner og afdelinger etc.).
For at blive valgt skal tilbudsgiverne fremlægge bevis for:(1) levering og installation af faste arkivreoler for en værdi på mindst 25 000 EUR;(2) levering og installation af faste biblioteksreoler for en værdi på mindst 20 000 EUR;(3) levering og installation af mobile reoler for en værdi på mindst 40 000 EUR for hver af de 2 referencer;(4) levering og installation af industrireoler for en værdi på mindst 200 000 EUR.
Tidslinje
28/07/2018 00:00
12/11/2018 15:00
13/11/2018 10:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2018/S 158-360975
Berigtigelse
18/08/2018 00:00
2018/S 144-328434
Udbudsbekendtgørelse
28/07/2018 00:00