Information om udbud

Titel:
Rammekontrakt vedrørende tjenesteydelser i forbindelse med analyse, vurdering og...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dato for offentliggørelse på Ted:
04/04/2012
Frist for modtagelse af bud:
22/05/2012
Status:
Lukket
Information
CLIMA.C.2/FRA/2012/0006
Rammekontrakt vedrørende tjenesteydelser i forbindelse med analyse, vurdering og strategisk udvikling på områder med relation til mindskning af lette erhvervskøretøjers indvirkning på klimaet.
Forordning (EF) nr. 443/2009 (CO2 fra biler) fastsætter en kortfristet målsætning på 130 g CO2/km, der skal nås af personbilproducenter inden 2015 med indfasning primo 2012. En langfristet målsætning på 95 g CO2/km er blevet fastsat for 2020. Forordning (EU) nr. 510/2011 (CO2 fra varevogne) fastsætter en målsætning på 175 g CO2/km, der skal nås af varevognsproducenter inden 2017. En langfristet målsætning på 147 g CO2/km er blevet fastsat for 2020.En række efterfølgende gennemførelsesforanstaltninger er blevet vedtaget for at give lovskraft til disse forordninger.Jf. artikel 13, stk. 5), i forordning (EF) nr. 443/2009 skal de specifikke emissionsmål og fravigelserne for producenter af lavemissions- og nichekøretøjer gennemgås med henblik på fastlæggelse af:— modaliteterne for inden 2020 at nå en langfristet målsætning på 95 g CO2/km på en omkostningseffektiv måde— aspekter vedrørende implementeringen af denne målsætning, herunder afgiften for emissionsoverskridelser.Parallelt hermed fastsættes lignende krav i artikel 13, stk. 1), i forordning (EU) nr. 510/2011, herunder bl.a. om bekræftelse af opnåeligheden af målsætningen.Kommissionen foretager p.t. gennemgange af forordning (EF) nr. 443/2009 (CO2 i biler) og forordning (EU) 510/2011 (CO2 fra varevogne), der skal være afsluttet ultimo 2012. Der kan opstå behov for ad hoc-støtte i forbindelse med vedtagelsesproceduren i Europa-Parlamentet og Rådet. Der kan opstå behov for yderligere støtte i forbindelse med nuværende eller kommende implementerings- eller overvågningsaktiviteter. Der kan ligeledes opstå behov i forbindelse med yderligere strategisk udvikling. Eksempler herpå kunne være enhver efterfølgende gennemgang af lovgivningen, behovet for at tage højde for en mulig interaktion mellem varevognslovgivningen og en eventuel strategi på området for tunge erhvervskøretøjer eller mulige fremtidige tiltag med relation til tohjulede motorkøretøjer eller quadricykler.Denne lovgivnings- og strategipakke forventes gennemgået med jævne mellemrum for at tage højde for nye videnskabelige oplysninger. Ydermere skal EU-politikker underkastes løbende vurderinger for at evaluere deres effektivitet og behørige implementering, navnlig i henseende til at nå EU's klimamålsætninger. De valgte tilbudsgivere forventes at udføre tjenesteydelser i forbindelse med følgende:1) analytisk støtte i forbindelse med klimarelevante emissioner fra køretøjer eller den energimæssige livscyklus, hovedsageligt CO22) analyse af specifikke aspekter af den gældende EU-lovgivning om CO2-emissioner fra køretøjer og gennemførelsesforanstaltninger i den forbindelse og aspekter, der kan være genstand for tilpasninger 3) teknologier, omkostninger, fordele, omkostningseffektivitet, leveringsbegrænsninger, prisnedslag, andre økonomiske konsekvenser og implikationer af tiltag til nedbringelse af klimarelevante køretøjsemissioner4) indblik i de seneste ændringer på køretøjsmarkedet i henseende til nytiltag på området for køretøjssegmenter, leveret udstyr, omkostninger, tekniske aspekter, producenters udbud, forbrugerpræferencer, indvirkning på klimarelevante emissioner 5) analyse og vurdering med relation til sandsynlige fremtidige ændringer i tekniske aspekter, markedstendenser, udvikling i efterspørgsel blandt forbrugerne og producenternes udbud 6) støtte til strategisk udvikling på området for klima- og energimærkning af køretøjer på salgsstedet og implementering af relevant EU-lovgivning7) rådgivning i spørgsmål vedrørende emissioner af konventionelle forurenende stoffer fra køretøjer og deres interaktion med klimarelevante emissioner8) teknisk og juridisk rådgivning i spørgsmål vedrørende procedurer for godkendelse af køretøjstyper9) ad hoc-information og rådgivning om andre aspekter med relation til motorkøretøjsmarkeder, teknologi og miljøindvirkninger10) EU-køretøjsstandardernes indvirkning...
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Finder ikke anvendelse
Tidslinje
04/04/2012 00:00
Finder ikke anvendelse
22/05/2012 23:59
04/06/2012 00:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Notice type Offentliggørelsesdato
2012/S 66-106926 Udbudsbekendtgørelse 04/04/2012 00:00