Information om udbud

Titel:
Administration af online-samarbejdsplatformen for det europæiske borgerinitiativ
Ordregivende myndighed:
Secretariat General (SG)
Dato for offentliggørelse på Ted:
05/08/2019
Frist for modtagelse af bud:
24/09/2019
Status:
Lukket
Information
PO-SG-A1-01-2019
Administration af online-samarbejdsplatformen for det europæiske borgerinitiativ
Den overordnede hensigt med denne online-samarbejdsplatform er levering af informationer og støtte til udarbejdelse og drift af europæiske borgerinitiativer samt stimulering af debatten om samme og mere generelt om emner knyttet til dette instrument. Formålet med forummet er at stille et rum til rådighed, hvor borgerne kan samles for at diskutere og udforme deres initiativer, fremme interaktionen mellem (potentielle) organisatorer, borgere og eksperter; og i sidste ende forbedre kvaliteten af de registreringsanmodninger, der indsendes til Kommissionen (med markant fokus på forberedelsesfasen i modsætning til gennemførelsesfasen, hvor organisatorerne kan kommunikere jævnligt med Kommissionen).
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Offentlig kontrakt
Bedste forhold mellem pris og kvalitet
79140000
00
Vilkår for deltagelse
Tilbudsgiverne (og alle deltagere i en sammenslutning i tilfælde af et fælles bud) og underkontrahenter, hvis kapacitet er nødvendig for at opfylde udvælgelseskriterierne, skal afgive en tro og love-erklæring (se bilag) underskrevet og dateret af en bemyndiget repræsentant, der erklærer, at de hver for sig opfylder de gældende udvælgelseskriterier. For kriterierne for tilbudsgiveren som helhed skal tilbudsgiveren (individuel tilbudsgiver eller lederen i tilfælde af et fælles bud) fremlægge en tro og love-erklæring, der godtgør, at tilbudsgiveren, herunder alle deltagere i sammenslutningen i tilfælde af et fælles bud og i givet fald inklusive underkontrahenter, opfylder udvælgelseskriterierne, som en samletvurdering vil blive udført for.Denne erklæring er en del af den erklæring, der anvendes til udelukkelseskriterierne (se del 4.1), så hver omfattet enhed skal kun fremlægge 1 erklæring vedrørende begge aspekter.Efter tildeling af kontrakten vil den valgte tilbudsgiver blive anmodet om at fremlægge nedenstående dokumentation forud for underskrivelsen af kontrakten og inden for en tidsfrist fastsat af den ordregivende myndighed. Dette krav gælder for hver deltager i sammenslutningen i tilfælde af et fælles bud og for underkontrahenter, hvis kapacitet er nødvendig for at opfylde udvælgelseskriterierne.En tilbudsgiver (eller en deltager i sammenslutningen i tilfælde af et fælles bud eller en underkontrahent) er ikke forpligtet til at fremlægge den pågældende dokumentation, såfremt vedkommende allerede har fremlagt den ifm. en anden udbudsprocedure, og forudsat at dokumenterne er udstedt højst 1 år før den ordregivende myndighed bad om dem, og at de stadig er gyldige på den dato. I de tilfælde skal tilbudsgiveren afgive en erklæring på tro og love om, at dokumentationen allerede er indsendt i forbindelse med en tidligere udbudsprocedure, vedlægge reference til denne procedure og bekræfte, at der ikke er sket ændringer i dennes situation.En tilbudsgiver (eller en deltager i sammenslutningen i tilfælde af et fælles bud eller en underkontrahent) er ikke forpligtet til at indgive et særskilt dokument, hvis den ordregivende myndighed gratis kan få adgang til det pågældende dokument på en national database.Tilbudsgivere skal bevise, at de har tilladelse til at udøve det faglige erhverv, som er nødvendigt til at udføre arbejdet, der er omfattet af dette udbud. Tilbudsgiveren (inklusive hver deltager i sammenslutningen i tilfælde af et fælles bud) skal fremlægge følgende oplysninger i sit bud, hvis det ikke er fremlagt sammen med formularen for juridiske personer:— for juridiske personer: en læselig kopi af meddelelsen om udpegning af de personer, der er bemyndigede til at repræsentere tilbudsgiveren i forretninger med tredjeparter og retsprocesser, eller en kopi af meddelelsen af en sådan udpegning, hvis lovgivningen, der er gældende for den juridiske person, kræver en sådan offentliggørelse. Enhver uddelegering af bemyndigelsen til en anden repræsentant, der ikke er angivet i den officielle bekendtgørelse, skal dokumenteres,— for fysiske personer: bevis for optagelse i et fag- eller erhvervsregister, eller et andet officielt dokument, hvoraf registreringsnummeret fremgår, hvis krævet i henhold til gældende lov.
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
05/08/2019 00:00
Finder ikke anvendelse
Finder ikke anvendelse
24/09/2019 12:00
27/09/2019 11:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Notice type Offentliggørelsesdato
2019/S 157-386462 Berigtigelse 16/08/2019 00:00
2019/S 149-366054 Udbudsbekendtgørelse 05/08/2019 00:00