Information om udbud

Titel:
Rådgivningstjenester på området for facilitetsforvaltning og fast ejendom
Ordregivende myndighed:
European Investment Bank (EIB)
Dato for offentliggørelse på Ted:
18/10/2019
Frist for modtagelse af bud:
10/12/2019
Status:
Lukket
Information
1574
Rådgivningstjenester på området for facilitetsforvaltning og fast ejendom
Formålet med dette udbud er at erhverve ekstern ekspertrådgivning og konsulentbistand på området for facilitetsforvaltning og fast ejendom; de rådgivnings- og konsulentkontrakter, der indgås med eksterne tjenesteydere som resultat af dette udbud, bør sigte mod at garantere, at bygningsforvaltningsafdelingen (BMO, Buildings Management Office) leverer sin støtte på den mest effektive måde og tilfører værdi til de facilitetstjenester, der overordnet set leveres af bygnings- og logistikafdelingen (BLD, Building and Logistics Department).Konsulent- og rådgivningskontrakterne omfattet af denne udbudsprocedure skal med andre ord hjælpe BMO med at opfylde sine missionsmål og forbedre BLD's indsats som »intern leverandør af facilitetstjenester« i EIB.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Et eller flere partier
Rammeaftale
http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
71315200
Vilkår for deltagelse
Krav (til hvert parti):— tilbudsgiveren skal bevise, at vedkommende er registreret til at kunne udføre den erhvervsmæssige virksomhed i henhold til national lovgivning.Dokumentation for ovennævnte (for hvert parti) kan fremlægges i form af:— en registreringsattest for de relevante erhvervs- eller handelsregistre i etablerings-/hjemstedslandet. Hvis der ikke kræves eller tillades optagelse i et sådant register af grunde, der vedrører vedkommendes vedtægter eller juridiske form, vil EIB som tilfredsstillende bevis acceptere en erklæring eller et certifikat afgivet under ed, medlemskab af en specifik organisation, udtrykkelig autorisation eller optagelse i momsregistret.
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
18/10/2019 00:00
10/12/2019 15:00
11/12/2019 15:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
Tilgang til og strategi for facilitetstjenesterne
Leveringen af facilitetstjenester til EIB er stærkt outsourcet på driftsmæssigt niveau, mens den ledelsesmæssige, strategiske beslutningstagning og udformning forbliver intern. Dette parti omfatter rådgivnings- og konsulenttjenester, der skal understøtte BMO-afdelingens hensigt om at sikre strategisk harmonisering af EIB's primære/kernebankaktiviteter og facilitetstjenesterne.Disse tjenester skal leveres med behørigt hensyn til EIB's missioner og mål som helhed. EIB er EU's bank/multilaterale långivende kreditinstitut med hovedsæde i Luxembourg; alle EU-medlemsstater bliver aktionærer ved tiltrædelse af EU (EIB er den eneste bank, der ejes af og repræsenterer interesserne for medlemsstaterne i Den Europæiske Union).Levering af tjenester i henhold til dette parti kræver, at tjenesteudbyderen er ajour med EIB's primære aktiviteter (den overordnede sammenhæng med f.eks. Den Europæiske Union og med de andre internationale finansinstitutioner som helhed er dermed af yderste vigtighed) og om bedste praksisser for facilitetstjenester, så vedkommende er i stand til at identificere de nødvendige forbindelser mellem strategien for kerneaktiviteterne og strategien for støtteaktiviteterne/facilitetstjenesterne (og f.eks. kan forslå strategiske justeringer).
Parti 2
Rådgivningstjenester vedrørende indkøb af facilitetstjenester
Levering af facilitetstjenester til EIB indeholder en vigtig outsourcet komponent. Det overordnede formål med dette parti er at sikre, at EIB får den maksimale værdi for pengene hele vejen gennem indkøbsprocessen, samtidig med at reglerne for EU's udbudsprocedurer og EIB's interne regler overholdes (indkøb hos EIB foretages i overensstemmelse med EIB's vejledning for indkøb af virksomheds- og tekniske bistandstjenester, som overvejende bygger på direktiv 2014/24/EU).Dette parti dækker konsulenttjenester, der sigter mod at støtte BMO-afdelingen i løbet af hele indkøbsprocessen:— fra definition af tilgangen til indkøbet (f.eks. specificering af partier, omfang, tidsfrist, maksimumspris)— til udformning af de specifikke krav til hver særskilt indkøbsproces (som fører til indgåelse af fornuftige serviceleveranceaftaler (SLA'er) og til de tilsvarende centrale præstationsindikatorer (KPI'er, Key Performance Indicators), som giver mulighed for overvågning af leveringen af facilitetstjenesterne),— der er behov for specifik støtte til udbudsprocedurer, der involverer forhandlinger eller dialoger med ansøgere og tilbudsgivere,— indtil underskrivning af en kontrakt.Derudover vil parti 2 omfatte opgaven med at levere kvalitetspræget rådgivning om, hvorvidt facilitetstjenesterne dækker alle de forretningsmæssige behov ifølge strategien for facilitetsforvaltning og leveres i henhold til bedste praksisser, med at udføre benchmarkingøvelser på anmodning og stille den nødvendige indsigt til rådighed for at lette udrulningen og den detaljerede beskrivelse af det taktiske niveau, med henblik på at sikre, at enhver strategisk beslutning eller ændring kan omsættes til handling på det driftsmæssige niveau.
Parti 3
Levering af facilitetstjenester samt tværgående problemstillinger, konsulentbistand og støttetjenester
Dette parti omfatter støtte til BMO-afdelingen, overvejende i løbet af kontrakternes udførelsesfase og overordnet set under leveringen af tjenesterne til slutbrugerne, og har til hensigt at sikre, at den faktiske levering af facilitetstjenester lever op til den krævede virkningsfuldhed og effektivitet — uanset om leveringen foregår internt eller i outsourcet form. Dette parti skal i denne sammenhæng omfatte trin som planlægning, overvågning og kontrol fuldt ud.Dette parti omfatter også andre tværgående tjenester på tværs af BLD, hvor der ydes støtte til BMO-afdelingen inden for brede horisontale politikker som f.eks. rammerne for kvalitets- og miljøgarantisystemer (definition, gennemførelse, revision, kontrol og løbende forbedringer). Dette parti omfatter desuden rapportering og dokumentforvaltning.
Parti 4
Rådgivning og supporttjenester vedrørende fast ejendom
EIB har behov for at udføre specifikke missioner til støtte for EIB i forbindelse med forvaltning af bankens ejendomsportefølje; hver enkelt mission eller opgave skal tage højde for EIB's specifikke behov samt de landespecifikke faktorer og markedsmiljøet; opgaverne under dette parti omfatter:(a) forvaltning af ejendomsportefølje og rådgivningstjenester(b) transaktionsstyringstjenester (standardtjenester)(c) projektledelse, arealplanlægning og -forvaltning.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2019/S 202-490017
Udbudsbekendtgørelse
18/10/2019 00:00