Information om udbud

Updated (19.06) financial offer published. Deadline for submission of offers extended to 07.07.2020 16h00. Opening of offers postponed to 09.07.2020 at 10h00
Titel:
Mobilkommunikation
Ordregivende myndighed:
European Court of Auditors (ECA)
Dato for offentliggørelse på Ted:
06/03/2020
Frist for modtagelse af bud:
07/07/2020
Status:
Lukket
Information
AO 713
Mobilkommunikation
Dette udbud sigter mod tildeling af en enkelt rammetjenesteydelsesaftale vedrørende levering af mobiltelefonitjenester og tilhørende udstyr. Der skal som minimum leveres følgende mobilkommunikationstjenester: talekommunikation, datakommunikation, tekstmeddelelser (SMS).
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Rammeaftale
Laveste pris
64212000
LU
Additional CPV Supplementary CPV
64210000
Vilkår for deltagelse
Tilbudsgivere, der befinder sig i en af situationerne beskrevet i artikel 136 og 141 i finansforordningen, vil blive udelukket fra deltagelse i dette offentlige udbud og vil ikke blive tildelt kontrakten.Tilbudsgivere skal juridisk være i stand til at udføre den tjenesteydelseskontrakt, de ansøger om. En tro og love-erklæring vedrørende udelukkelses- og udvælgelseskriterier (bilag 3 til opfordringen til at afgive bud — skema 5), behørigt dateret og underskrevet af tilbudsgiverens bemyndigede repræsentant, skal vedlægges buddet. Følgende dokumenter med hensyn til juridisk kapacitet kræves fra de tilbudsgivere, som det måtte foreslås at tildele kontrakten:(a) bevis for optagelse i erhvervs- eller handelsregisteret i overensstemmelse med lovgivningen i det land, hvor tilbudsgiveren er etableret(b) en læselig kopi af bekendtgørelsen om udpegning af de(n) person(er), der er bemyndiget til at repræsentere tilbudsgiveren ved indgåelse af kontrakter, hvis den ikke indgår i ovennævnte dokument.
Tilbudsgivere skal have den nødvendige økonomiske og finansielle kapacitet til at udføre rammekontrakten i overensstemmelse med bestemmelserne i kontrakten og under hensyntagen til dens værdi og omfang. Hvis Revisionsretten i lyset af de af tilbudsgiveren fremlagte oplysninger er i tvivl om tilbudsgiverens økonomiske og finansielle kapacitet, eller hvis denne er klart utilstrækkelig med henblik på kontraktens udførelse, vil buddet kunne afvises, uden at tilbudsgiveren af den grund kan gøre krav på økonomisk kompensation. Buddet skal vedlægges en tro og love-erklæring vedrørende udelukkelses- og udvælgelseskriterier (bilag 3 til opfordringen til at afgive bud — skema 5), behørigt dateret og underskrevet af tilbudsgiverens bemyndigede repræsentant. Følgende dokumenter med hensyn til økonomisk og finansiel kapacitet kræves fra de tilbudsgivere, som det måtte foreslås at tildele kontrakten:— regnskabsopgørelser eller uddrag heraf for en periode svarende til de seneste 2 afsluttede regnskabsår— en erklæring om den specifikke årlige omsætning vedrørende tjenesteydelserne omfattet af dette udbud for hvert af de seneste 2 afsluttede regnskabsår.
Økonomiske aktører skal have en årlig omsætning på mindst 400 000 EUR i forbindelse med tjenesteydelserne omfattet af dette udbud for hvert af de seneste 2 afsluttede regnskabsår.
Tilbudsgivere skal have den nødvendige tekniske og faglige kapacitet til at udføre rammeaftalen i overensstemmelse med bestemmelserne i kontrakten og under hensyntagen til dens værdi og omfang. En tro og love-erklæring vedrørende udelukkelses- og udvælgelseskriterier (bilag 3 til opfordringen til at afgive bud — skema 5), behørigt dateret og underskrevet af tilbudsgiverens bemyndigede repræsentant, skal vedlægges buddet.Den tekniske og faglige kapacitet vil blive vurderet på grundlag af tilbudsgiverens ekspertise af relevans for de ønskede tjenesteydelser. Følgende dokumenter vedrørende teknisk og faglig kapacitet skal vedlægges buddet:— Dokument, der attesterer, at virksomheden er autoriseret til at levere mobiltelefonitjenester i mindst 1 af EU's medlemsstater.— Dokumentation for mindst 3 referencer (kontrakter) fra de mest relevante kunder i de seneste 3 år.
— Tilbudsgiveren skal have tilladelse til at levere mobiltelefonitjenester i mindst 1 af EU's medlemsstater. Inden leveringen af tjenesterne påbegyndes, skal tilbudsgiveren indhente tilladelse til at levere mobiltelefontjenester i Luxembourg.— Tilbudsgiveren skal inden for de seneste 3 år have udført mindst 3 lignende kontrakter, hvad angår genstanden for dette udbud. Som bevis for erfaring skal vedkommende fremlægge 3 referencer (kontrakter) fra de mest relevante kunder inden for de seneste 3 år.
Tidslinje
06/03/2020 00:00
07/07/2020 16:00
09/07/2020 10:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2020/S 120-290801
Berigtigelse
24/06/2020 00:00
2020/S 097-230763
Berigtigelse
19/05/2020 00:00
2020/S 078-183264
Berigtigelse
21/04/2020 00:00
2020/S 057-134697
Berigtigelse
20/03/2020 00:00
2020/S 047-109778
Udbudsbekendtgørelse
06/03/2020 00:00