Information om udbud

Titel:
Teknisk bistand til overvågning af Life-projekter (aktivitets- og driftstilskud)...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dato for offentliggørelse på Ted:
25/04/2012
Frist for modtagelse af bud:
05/06/2012
Status:
Lukket
Information
ENV.E.4/SER/2012/0015
Teknisk bistand til overvågning af Life-projekter (aktivitets- og driftstilskud), formidling af Life-programmet og andre beslægtede aktiviteter.
Kontrahenten skal bistå Kommissionen i implementeringen af Life-programmet under samtlige projektledelsesfaser. Dette vil, blandt andre aktiviteter, inkludere overvågning af alle igangværende projekter (ca. 850 projekter), der er medfinansieret af Life-programmet under alle Life-forordninger, støtte til overvågning af miljø-ngo'er inden for rammerne af de af Life+ omfattede driftstilskud og kommunikationsaktiviteter. 1 fuldtidsansat ekspert skal overvåge ca. 16-20 projekter. 12 personer påtænkes afsat til kommunikationsaktiviteter.Al projektrelateret korrespondance skal evalueres ved brug af standardformularer udarbejdet af Kommissionen. Herunder er omfattet fremskridtsrapporter, rapporter i forbindelse med anmodninger om betaling for yderligere klausuler. Der skal også aflægges årlige projektrelaterede besøg. Kontrahenten skal sikre leveringen af ekspertbistand under alle 3 programdele. Ekspertbistand i forbindelse med Life-Natur omfatter især viden om naturfredningsforvaltning, fugle- og levestedsdirektiverne og naturfredning på lokalplan. Ekspertbistand i forbindelse med Life-Miljø omfatter især viden inden for klimaforandringer, vand, luft, jord, bymiljø, støj, kemikalier, miljø og sundhed, affald og naturressourcer, skovbrug, innovation og strategiske tilgange. Ekspertbistand i forbindelse med Life-Information omfatter især viden på områder med relation til Life-Natur, Life-Miljø og tiltag til forebyggelse af skovbrande. Flere oplysninger om LIFE-programmet kan findes på webstedet http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm Der vil blive anmodet om bistand til kommunikationsaktiviteter såvel som ekspertbistand til konciperingen og forvaltningen af publikationer, multimediebaserede informationskilder og arrangementer. Kontrakten vil omfatte følgende aktiviteter:1. teknisk og administrativ bistand til opgaver forbundet med overvågningen af gennemførelsen af projekter inden for rammerne af de af Life+ omfattede aktivitetstilskud2. bistand til overvågning af miljø-ngo'er inden for rammerne af de af Life+ omfattede driftstilskud3. kommunikationsaktiviteter: teknisk og administrativ bistand med relation til kommunikationsaktiviteter på EU-plan om Life+ programmet, herunder aktivitetstilskud og ngo-driftstilskud.Mål:ad 1) aktivitetstilskud:Kommissionen efterspørger teknisk og administrativ bistand til opgaver forbundet med implementeringen af projekter under programmerne Life+ og Life III. Formålet med denne kontrakt er at bistå Kommissionen i dette arbejde. Kontrahenten skal bistå Kommissionen gennem overvågning og vurdering af projektets fremskridt på det tekniske og finansielle plan og sikre dets overensstemmelse med de påløbne omkostninger. Vedkommende skal optræde udelukkende som rådgivende organ over for Kommissionen og ikke deltage i forvaltningen af de finansielle ressourcer. Kontrahenten skal være uafhængig af projekterne. I egenskab af rådgivende organ over for Kommissionen skal vedkommende gennemgå projekterne og levere tekniske og finansielle vurderinger af rapporterne indgivet til Kommissionen samt levere teknisk og finansiel projektrådgivning. Kontrahenten vil ikke være bemyndiget til at træffe beslutninger på vegne af Kommissionenad 2) driftstilskud:Det overordnede formål med denne kontrakt er at levere uafhængig ekstern ekspertise til støtte for GD for Miljø inden for overvågningen af modtagere af ngo-tilskud under Life og vurderingen af deres individuelle og kollektive ydedygtighed og resultater, gennem: — udførlig gennemgang og vurdering af finansielle og tekniske rapporter for modtagerne— overvågningsbesøg (revisioner) til et udvalg af 8 modtagere.Overvågningen af ngo'er skal tjene følgende formål:— at skaffe oplysninger til Kommissionen med henblik på godkendelsen af slutrapporterne og beregningen af slutbetalinger— at skaffe detaljerede oplysninger til Kommissionen om overholdelsen blandt udvalgte modtagere af bestemmelserne i...
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Finder ikke anvendelse
Tidslinje
25/04/2012
Finder ikke anvendelse
25/05/2012
29/05/2012
05/06/2012
15/06/2012
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Notice type Offentliggørelsesdato
2012/S 80-130436 Udbudsbekendtgørelse 25/04/2012