Information om udbud

Titel:
Finansiel revision og overensstemmelseskontrol af europæiske politiske partier o...
Ordregivende myndighed:
European Parliament, DG Finance
Dato for offentliggørelse på Ted:
31/08/2020
Frist for modtagelse af bud:
01/10/2020
Status:
Lukket
Information
EP/FINS 2020-101
Finansiel revision og overensstemmelseskontrol af europæiske politiske partier og politiske fonde
Finansiel revision og overensstemmelseskontrol af europæiske politiske partier og politiske fonde for 2020-2024.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Offentlig kontrakt
Bedste forhold mellem pris og kvalitet
2,000,000.00 EUR
79212000
QB57 / JA18
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
79212100
Vilkår for deltagelse
Punkt 15.1 i udbudsmaterialet — juridisk og lovgivningsmæssig kapacitet.Tilbudsgiveren skal være registreret som revisor og have en autorisation, der godtgør, at vedkommende er autoriseret til at udføre kontrakten i det land, hvor vedkommende er etableret, eller være medlem af en specifik faglig organisation.I tilfælde af bud afgivet af sammenslutninger af økonomiske aktører skal hver enkelt deltager fremlægge bevis for godkendelse til at udføre kontrakten.
Punkt 15.2 i udbudsmaterialet — finansiel og økonomisk kapacitet.For så vidt angår den rammeaftale, der er genstand for dette udbud, kræver Europa-Parlamentet desuden af tilbudsgiverne, at de har et minimum af finansiel og økonomisk kapacitet, der vil blive vurderet på grundlag af følgende oplysninger:— årlig omsætning på mindst 800 000 EUR— driftsoverskud i de seneste to regnskabsår— positiv driftskapital i de seneste to regnskabsår— oplysninger om årsregnskaberne, der viser forholdet mellem aktiver og passiver— et minimumsniveau for erhvervsansvarsforsikring, der er tilstrækkeligt til at dække risikoen for revisioner udført under rammeaftalen.
Punkt 15.3 i de tekniske specifikationer — teknisk og faglig kapacitet.For så vidt angår den rammeaftale, der er genstand for dette udbud, kræver Europa-Parlamentet af tilbudsgiverne, at de har følgende tekniske og faglige kapacitet:— Tilbudsgiveren har teknisk og faglig kapacitet til at udføre de ønskede tjenesteydelser på det sted, hvor partiernes eller fondenes regnskaber befinder sig, i overensstemmelse med de internationale revisionsstandarder og både de gældende nationale regler og forordninger og internationale regnskabsstandarder som defineret i artikel 2 i forordning (EF) nr. 1606/2002.— Tilbudsgiveren har erfaring med de ønskede tjenesteydelser, dokumenteret ved kvalifikationer, både uddannelsesmæssige og faglige, hos tilbudsgiverens ledende medarbejdere og hos de personer, der er ansvarlige for udførelsen af tjenesteydelsen. Tilbudsgiveren (selv eller ved underentreprise) kan udføre tjenesteydelserne på det sprog, der anvendes i de regnskaber, der skal revideres. Det bemyndigede personale har kendskab til sådanne sprog og til de regler og bestemmelser, der gælder for regnskabsføring i den pågældende EU-medlemsstat— Tilbudsgiveren kan rapportere på engelsk eller fransk og fremlægge alle oplysninger på et af disse sprog.— Tilbudsgiveren garanterer uafhængig udtalelse om et partis eller en fonds regnskaber og drift.Den valgte tilbudsgiver må ikke have nogen kontraktforhold til nogen af partierne/fondene i løbet af rammeaftalens løbetid i forhold til Europa-Parlamentet. Hvis en tilbudsgiver på nuværende tidspunkt har et sådant kontraktforhold til en af enhederne, skal vedkommende offentliggøre det, og hvis tilbudsgiverens bud i forbindelse med denne procedure bliver valgt, skal vedkommende afslutte dette kontraktforhold som en betingelse for udnævnelse som revisor. Det vil blive accepteret, at vedkommende, kun for indeværende år 2020, kan fuldføre sin opgave som revisor for partiet/fonden, men skal fremlægge dokumentation for, at der er en adskillelse mellem tilbudsgiverens regnskabsafdeling og revisionsafdeling, og at der ikke vil opstå interessekonflikter mellem regnskabs- og revisionsaktiviteten. Bilag 10 skal udfyldes og vedlægges buddet.
Tidslinje
31/08/2020 00:00
01/10/2020 23:59
06/10/2020 10:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2020/S 168-406185
Udbudsbekendtgørelse
31/08/2020 00:00