Information om udbud

- New date for opening of tenders: 7 April 2021 11h00 - Updated model offer (including a new form 10) has been published
Titel:
Levering af eksterne revisionstjenester til Den Europæiske Revisionsret
Ordregivende myndighed:
European Court of Auditors (ECA)
Dato for offentliggørelse på Ted:
10/02/2021
Frist for modtagelse af bud:
31/03/2021
Status:
Lukket
Information
AO 758
Levering af eksterne revisionstjenester til Den Europæiske Revisionsret
Dette udbud sigter mod at tildele en tjenesteydelseskontrakt vedrørende levering af eksterne revisionstjenester til Den Europæiske Revisionsret: revision af Revisionsrettens årsregnskaber for følgende år: 2021-2025 og undersøgelse af visse tilfældigt udvalgte stikprøver af transaktioner foretaget af Retten.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Offentlig kontrakt
Bedste forhold mellem pris og kvalitet
375000.00 EUR
375000.00 EUR
79210000
LU
Additional CPV Supplementary CPV
79212000
79212300
Vilkår for deltagelse
Tilbudsgivere, der befinder sig i en af situationerne beskrevet i artikel 136 og 141 i finansforordningen, vil blive udelukket fra deltagelse i dette offentlige udbud og vil ikke blive tildelt kontrakten.Tilbudsgivere skal juridisk være i stand til at udføre den tjenesteydelseskontrakt, de ansøger om. En tro og love-erklæring vedrørende udelukkelses- og udvælgelseskriterier (bilag 3 til opfordringen til at afgive bud — skema 5), behørigt dateret og underskrevet af tilbudsgiverens bemyndigede repræsentant, skal vedlægges buddet. Følgende dokumenter med hensyn til juridisk kapacitet kræves fra de tilbudsgivere, som det måtte foreslås at tildele kontrakten:(a) bevis for optagelse i erhvervs- eller handelsregisteret i overensstemmelse med lovgivningen i det land, hvor tilbudsgiveren er etableret(b) en læselig kopi af bekendtgørelsen om udpegning af de(n) person(er), der er bemyndiget til at repræsentere tilbudsgiveren ved indgåelse af kontrakter, hvis den ikke indgår i ovennævnte dokument.
Tilbudsgivere skal have den fornødne økonomiske og finansielle kapacitet til at udføre kontrakten i overensstemmelse med kontraktbestemmelserne og under hensyntagen til dens værdi og omfang. Hvis Revisionsretten, henset til de af tilbudsgiveren fremlagte oplysninger, er alvorligt i tvivl om vedkommendes finansielle kapacitet, eller hvis denne er klart utilstrækkelig til at udføre kontrakten, kan buddet blive afvist, uden at tilbudsgiveren af den grund kan gøre krav på økonomisk kompensation.En tro og love-erklæring vedrørende udelukkelses- og udvælgelseskriterier (bilag 3 til opfordringen til at afgive bud — skema 5), behørigt dateret og underskrevet af tilbudsgiverens bemyndigede repræsentant, skal vedlægges buddet. Følgende dokumenter med hensyn til økonomisk og finansiel kapacitet kræves fra de tilbudsgivere, som det måtte foreslås at tildele kontrakten:(a) en erklæring om den samlede omsætning og specifik omsætning vedrørende tjenesteydelserne omfattet af dette udbud (lovpligtig revision), udført i løbet af de seneste tre afsluttede regnskabsår(b) reviderede regnskabsopgørelser (balancer og resultatopgørelser) for mindst de seneste tre afsluttede regnskabsår eller tilsvarende dokumentation (f.eks. i tilfælde, hvor offentliggørelse af balancer ikke er pligtig i henhold til selskabslovgivningen i det land, hvor tilbudsgiveren er etableret)(c) Bevis for relevant erhvervsansvarsforsikring.
Med hensyn til kontrakten, der er genstand for denne opfordring til afgivelse af bud, kræver Revisionsretten af tilbudsgiverne, at de har følgende økonomiske og finansielle minimumskapacitet:(a) den gennemsnitlige årlige omsætning inden for lovpligtig revision af regnskaber skal være mindst 150 000 EUR for de seneste tre afsluttede regnskabsår.
Tilbudsgivere skal have den nødvendige tekniske og faglige kapacitet til at udføre kontrakten i overensstemmelse med bestemmelserne i kontrakten og under hensyntagen til dens værdi og omfang. Hvis Revisionsretten, henset til de af tilbudsgiveren fremlagte oplysninger, er alvorligt i tvivl om tilbudsgiverens tekniske og faglige kapacitet, eller hvis denne er klart utilstrækkelig til at udføre kontrakten, kan buddet blive afvist, uden at tilbudsgiveren af den grund kan gøre krav på økonomisk kompensation.En tro og love-erklæring vedrørende udelukkelses- og udvælgelseskriterier (bilag 3 til opfordringen til at afgive bud — skema 5), behørigt dateret og underskrevet af tilbudsgiverens bemyndigede repræsentant, skal vedlægges buddet.Følgende dokumenter vedrørende teknisk og faglig kapacitet skal vedlægges buddet:(a) kopi af tilladelsen til at udføre lovpligtig revision af regnskaber udstedt af den relevante myndighed i den medlemsstat, hvor tilbudsgiveren er etableret.(b) en liste med mindst fem relevante kontrakter/projekter udført inden for de seneste tre år vedrørende lovpligtig revision af regnskaber, med dokumentation for mindst tre års erfaring på revisionsområdet (lovpligtig revision af regnskaber og med revision af interne kontrolsystemer (inklusive IT og IT-sikkerhed)). Mindst én kontrakt/ét projekt skal vedrøre lovpligtig revision af regnskaber, der er udført for et nationalt eller internationalt offentligt organ.(c) en beskrivelse af CAATS-pakker eller andre IT-applikationer, der understøtter revisionsprocessen.(d) en beskrivelse af kvalitetskontrol og kvalitetssikringsprocedurer for udførelse af lovpligtig revision af regnskaber.(e) en erklæring og beskrivelse af eksisterende databeskyttelsesforanstaltninger til påvisning af overholdelse af databeskyttelsesforordningen (EU) 2018/1725.
(a) Tilbudsgiveren skal være behørigt bemyndiget til at udføre lovpligtig revision af regnskaber.(b) Tilbudsgiveren skal have mindst tre års dokumenteret erfaring med lovpligtig revision af regnskaber og med revision af interne kontrolsystemer (herunder IT og IT-sikkerhed).(c) Tilbudsgiveren skal inden for de seneste tre år have udført mindst fem (5) lignende kontrakter/projekter (svarende til omfanget »lovpligtig revision«).(d) Mindst én kontrakt/ét projekt skal vedrøre lovpligtig revision af regnskaber, der er udført for et nationalt eller internationalt offentligt organ.(e) Tilbudsgiveren skal råde over IT-programmer, der støtter revisionsprocessen (CAATS eller andre).(f) Tilbudsgiveren skal have implementeret procedurer for kvalitetskontrol og kvalitetssikring i forbindelse med leveringen af lovpligtig revision af regnskaber.(g) Tilbudsgiveren skal have eksisterende databeskyttelsesforanstaltninger til påvisning af overholdelse af databeskyttelsesforordningen (EU) 2018/1725.
Tidslinje
10/02/2021 00:00
31/03/2021 16:00
07/04/2021 11:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2021/S 045-109183
Berigtigelse
05/03/2021 00:00
2021/S 028-068039
Udbudsbekendtgørelse
10/02/2021 00:00