Information om udbud

Titel:
Rammekontrakt vedrørende tjenesteydelser med relation til kvaliteten af brændsto...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dato for offentliggørelse på Ted:
22/05/2012
Frist for modtagelse af bud:
03/07/2012
Status:
Lukket
Information
CLIMA.C.2/FRA/2012/0013
Rammekontrakt vedrørende tjenesteydelser med relation til kvaliteten af brændstoffer solgt og anvendt i og uden for EU.
Rammekontrakt vedrørende tjenesteydelser med relation til kvaliteten af brændstoffer solgt og anvendt i og uden for EU og deres emissioner af drivhusgasser i vugge til grav-perspektiv. Emissioner fra forbrændingen af transportbrændstoffer bidrager til luftforurening og skadelige sundheds-, miljø- og klimaindvirkninger. Disse blev kvantitetsbestemt i den tematiske strategi på området for luftforurening, som blev offentliggjort i 2005 (KOM(2005) 446) og i køreplanen for en konkurrencepræget lavemissionsøkonomi i 2050 (KOM(2011) 112). De flydende brændstoffers rolle og bidrag til luftforurening og drivhusgasemissioner er blevet anerkendt i fællesskabslovgivningen, der foreskriver brugen af minimumsbaserede kvalitetskrav og nedbringelsesmål for en række forskellige petroleums- og biobaserede brændstoffer.En betydelig samling af EU-lovgivning med relation til kvaliteten af brændstoffer foreligger allerede:1) Direktiv 1998/70/EF, som ændret, gælder for kvaliteten af benzin og diesel solgt i EU. Det dækker en bred vifte af brændstofkvalitetsparametre for emissioner med indvirkning på luftkvaliteten. Derudover regulerer direktivet svovlindholdet i brændstoffer, der anvendes af ikkevejgående mobilt maskinel og fartøjer, der sejler ad indre vandveje, traktorer, der anvendes i land- og skovbrugssektoren, og fritidsfartøjer.2) Direktiv 1999/32/EF, som ændret, gælder for svovlindholdet i visse flydende brændstoffer, herunder højviskose olier (fyringsolier) og bunkerolier såsom fuelolie og marine gasolier.Ud over den allerede eksisterende lovgivning pågår der en række aktiviteter, der kan have følger for kvaliteten og drivhusgasemissionsniveauet af brændstoffer, der sælges og anvendes i EU: 1) Rådet og Europa-Parlamentet har anmodet om, at Kommissionen fremlægger en rapport og, i givet fald, udarbejder et ændringsforslag til direktiv 98/70 om den indirekte indvirkning af arealanvendelsesændringer på biobrændstoffers drivhusgasemissioner. 2) Rådet og Europa-Parlamentet har anmodet om en gennemgang af direktiv 98/70 i 2014 i henseende bl.a. til drivhusgasmålsætningen. 3) Kommissionen har fremsat et forslag om ændring af direktiv 1999/32 (KOM(2011) 439) i juli 2011. Genstanden for de af dette udbud omfattede partier er tjenesteydelser, der kan afhjælpe mangler i den europæiske lovgivning på transportbrændstofområdet. Opgaven vil omfatte tekniske og økonomiske analyser med relation til brændstofkvalitet, herunder miljø- og vugge til grav-emissioner af drivhusgasser. Det første og andet parti vedrører de tekniske aspekter, der knytter sig til hhv. fossile brændstoffer og biobrændstoffer, herunder de beslægtede makroøkonomiske aspekter. Det tredje parti vil vedrøre de makroøkonomiske aspekter, der knytter sig til fossile brændstoffer og biobrændstoffer.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Finder ikke anvendelse
Tidslinje
22/05/2012 00:00
Finder ikke anvendelse
25/06/2012 23:59
26/06/2012 00:00
03/07/2012 23:59
13/07/2012 00:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Notice type Offentliggørelsesdato
2013/S 059-096663 Berigtigelse 23/03/2013 00:00
2012/S 96-158477 Udbudsbekendtgørelse 22/05/2012 00:00