Information om udbud

Titel:
En evalueringsundersøgelse af national procesret og praksisser med hensyn til de...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Dato for offentliggørelse på Ted:
02/06/2015
Frist for modtagelse af bud:
01/09/2015
Status:
Lukket
Information
JUST/2014/RCON/PR/CIVI/0082.
En evalueringsundersøgelse af national procesret og praksisser med hensyn til deres indvirkning på den frie bevægelighed for retsafgørelser og om ensartetheden og effektiviteten af den proceduremæssige beskyttelse af forbrugere...
Undersøgelsen har 2 særskilte mål:1) at undersøge indvirkningen af national procesret på den frie bevægelighed for retsafgørelser ved at fastslå, hvorvidt og i hvilken udstrækning de eksisterende forskelle mellem national procesret hindrer gennemførelsen af målet om en fri bevægelighed for retsafgørelser, navnlig ved at underminere den gensidige tillid mellem retssystemerne i medlemsstaterne. Undersøgelsen skal analysere dette inden for rammerne af de europæiske mekanismer for civilret i forbindelse med en yderligere lettelse af anerkendelse og håndhævelse under hensyntagen til den grundlæggende ret til adgang til retlig prøvelse og retten til en retfærdig rettergang.Med henblik herpå skal undersøgelsen analysere muligheder for at styrke den gensidige tillid på grundlag af ovenstående vurdering, der støttes af juridiske og økonomiske argumenter, i lyset af det politiske mål om at sikre en normal afvikling af eksisterende instrumenter om juridisk samarbejde inden for civile og kommercielle anliggender og enhver yderligere styrkelse eller intensivering af dette samarbejde med henblik på at skabe et ægte europæisk retligt område. Analysen og konklusionerne skal nøje afveje fordele og ulemper for hver foreslået løsning.2) at vurdere om og i hvilket omfang national procesret og praksisser sikrer den proceduremæssige beskyttelse af forbrugerrettigheder i EU, og hvorvidt disse regler og praksisser opfylder krav, der hidrører fra afgørelser fra Den Europæiske Unions Domstol vedrørende principperne for effektivitet og ligestilling og forpligtelsen over for en »ex officio«-vurdering af overensstemmelse med EU's forbrugerlovgivning.Med henblik herpå og under hensyntagen til princippet om proceduremæssig autonomi i medlemsstaterne skal undersøgelsen undersøge nationale lovgivninger og praksisser samt indsamle al nødvendig dokumentation for den proceduremæssige beskyttelse af forbrugerrettigheder i EU vedrørende kontrakter. Undersøgelsen skal rette særlig opmærksomhed mod forholdet mellem forskellige aspekter af de nationale procedurer og vurdere dem på forskellige stadier under procedurerne. I denne sammenhæng skal undersøgelsen analysere, hvorvidt nationale processystemer opfylder kravene i Den Europæiske Unions Domstols retspraksis. Endelig skal undersøgelsen fremlægge konklusioner fra vurderingen af nationalret og praksisser og udvikle muligheder for at styrke beskyttelsen af forbrugerrettigheder i EU vedrørende kontrakter. Analysen og konklusionerne skal nøje afveje fordele og ulemper for hver foreslået løsning.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Offentlig kontrakt
Finder ikke anvendelse
Vilkår for deltagelse
Se udbudsmaterialet.
For at bevise deres økonomiske og finansielle kapacitet skal tilbudsgivere (dvs. i tilfælde af fælles bud alle konsortiets medlemmer og identificerede underkontrahenters kombinerede kapacitet) demonstrere, at deres årlige konsoliderede omsætning overstiger 300 000 EUR (i gennemsnit over de seneste 3 år).Der skal fremlægges følgende dokumentation:— de afsluttede »forenklede balancer« og »forenklede resultatopgørelser« for de seneste 3 år (bilag 2 skal udfyldes)— kopi af resultatopgørelsen for de seneste 3 år, for hvilke regnskaberne er afsluttet— i mangel deraf, behørige bankerklæringer— i givet fald bevis for erhvervsansvarsforsikring.Hvis en tilbudsgiver af en særlig årsag, som den ordregivende myndighed finder begrundet, ikke er i stand til at fremskaffe et eller flere af dokumenterne ovenfor, kan vedkommende dokumentere sin økonomiske og finansielle kapacitet ved hjælp af ethvert andet dokument, som den ordregivende myndighed finder passende. Under alle omstændigheder og som et mindstekrav skal den ordregivende myndighed underrettes om den særlige årsag og grundene hertil i buddet. Kommissionen forbeholder sig ret til at anmode om ethvert andet dokument, som gør det muligt at kontrollere tilbudsgiverens økonomiske og finansielle kapacitet.
Se ovenfor.
a. kriterier vedrørende tilbudsgiverne:Tilbudsgiverne (i tilfælde af et fælles bud, den samlede kapacitet for alle partnere) skal opfylde følgende kriterier:— Tilbudsgiveren skal godtgøre erfaring inden for forbrugerret og civile retsplejeregler samt inden for europæisk, privat, international og procesret.— Tilbudsgiveren skal bevise sin erfaring med at arbejde med de officielle sprog i alle 28 medlemsstater.— Tilbudsgiveren skal kunne dokumentere kapacitet til at udarbejde rapporter på engelsk og fransk.— Tilbudsgiveren skal dokumentere erfaring med rundspørgeteknikker, dataindsamling, statistisk analyse og udarbejdelse af rapporter og anbefalinger.b. kriterier med hensyn til teamets levering af ydelsen:Teamet, der skal levere ydelsen, skal som minimum udgøres af følgende profiler:projektleder: mindst 5 års erfaring med projektledelse, herunder overvågning af projektlevering, kvalitetskontrol af den leverede tjeneste, kundeorientering og konfliktløsningserfaring med projekter af lignende omfang, med erfaring inden for ledelse af et team på mindst 10 personer.sproglig kvalitetskontrol: Mindst 1 medlem af teamet skal have engelske sprogfærdigheder på modersmålsniveau.eksperter i forbrugerret, civil procesret og international privatret: I buddet skal kontrahenten foreslå et team af eksperter i stand til at udføre denne komplekse, juridiske analyse. Indstillede eksperter skal besidde universitetsgrader og mindst 5 års juridisk erfaring. Teamet skal omfatte eksperter med relevant erfaring med forbrugerlovgivning, civilret (herunder europæiske procedurer) og international privatret samt indgående kendskab til de nationale retssystemer i medlemsstaterne, de vil analysere.team til indsamling og analyse af data: Teamet skal bestå af forskere med en universitetsgrad og mindst 2 års erfaring med indsamling og analyse af juridiske data.Dokumenteret kollektivt kendskab til alle officielle EU-sprog.Hvis flere tjenesteydere/underkontrahenter deltager i buddet, skal de i fællesskab have den faglige og tekniske kapacitet til at udføre opgaverne, der tildeles dem.c. dokumentation:Følgende dokumentation skal fremlægges i forbindelse med opfyldelsen af ovennævnte kriterier:1. Tilbudsgiverne skal vedlægge deres bud et detaljeret cv for hver af de medarbejdere, der er ansvarlige for udførelsen af arbejdet, med angivelse af uddannelsesmæssig baggrund, eksamensbeviser, erhvervserfaring, forskningsarbejde, publikationer og sproglig kunnen. Cv'erne skal helst fremlægges i overensstemmelse med Kommissionens henstilling af 11.3.2002 om et fælleseuropæisk format for cv'er, offentliggjort i EFT L 79 af 22.3.2002, s. 66.2. en liste over de væsentligste tjenesteydelser af samme type, der er blevet udført inden for de seneste 5 år, med angivelse af beløb og dato for, samt offentlige eller private modtagere af de udførte tjenesteydelser, foruden attester udstedt eller kontrasigneret af offentlige myndigheder eller private kunder, eller i mangel heraf blot en erklæring afgivet af tjenesteyderen om, at tjenesteydelserne er blevet udført3. angivelse af den del af kontrakten, som tjenesteyderen påtænker at give i underentreprise.
Se ovenfor.
Tidslinje
02/06/2015 00:00
25/08/2015 23:59
Finder ikke anvendelse
Finder ikke anvendelse
01/09/2015 12:00
08/09/2015 10:30
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Notice type Offentliggørelsesdato
2015/S 104-188196 Udbudsbekendtgørelse 02/06/2015 00:00