Information om udbud

Titel:
Pilotprojekt - kapacitetsopbygning vedrørende romaernes civilsamfund og styrkels...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Dato for offentliggørelse på Ted:
10/07/2015
Frist for modtagelse af bud:
09/09/2015
Status:
Lukket
Information
JUST/2014/RPPI/PR/EQUA/0150.
Pilotprojekt - kapacitetsopbygning vedrørende romaernes civilsamfund og styrkelse af dets inddragelse i overvågningen af de nationale strategier for integration af romaer.
Formålet med dette pilotprojekt er at bidrage til udvikling og kapacitetsopbygning vedrørende lokale romaers civilsamfund samt en overvågningsmekanisme vedrørende integration og inklusion af romaer i 27 EU-medlemsstater (Malta er ikke medregnet).Dette omfatter især udarbejdelsen og udbredelsen af »skyggerapporter«, hvor civilsamfundet eller ngo-sammenslutninger ville kunne supplere eller fremkomme med alternativ information og data til rapporterne indgivet af medlemsstaterne om gennemførelsen af deres nationale strategier for romaernes integration. Overvågningen skal fokusere på de lokale gennemførelsesstrategier inden for 4 nøgleområder (beskæftigelse, uddannelse, boliger og sundhed) inden for ikkeforskelsbehandling og ligestilling mellem kønnene og skal også oplyse om graden af inddragelse af civilsamfundet, udnyttelsen af EU-midler samt integration af foranstaltninger til inklusion af romaerne i de offentlige undervisnings-, beskæftigelses-, sundheds- og boligpolitikker.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Offentlig kontrakt
Finder ikke anvendelse
Vilkår for deltagelse
Se udbudsmaterialet.
Med henblik på at dokumentere deres finansielle og økonomiske kapacitet skal tilbudsgivere (dvs. den samlede kapacitet for alle deltagere i konsortiet og udpegede underkontrahenter i tilfælde af fælles bud) godtgøre, at deres årlige konsoliderede omsætning overstiger 300 000 EUR (gennemsnit i de seneste 3 år).Der skal fremlægges følgende dokumentation:— de afsluttede »forenklede balancer« og »forenklede resultatopgørelser« for de seneste 3 år (bilag 3 skal udfyldes)— kopi af resultatopgørelsen for de seneste 3 år, for hvilke regnskaberne er afsluttet— i mangel deraf, behørige bankerklæringer— i givet fald bevis for erhvervsansvarsforsikring.Hvis det af en særlig grund, som den kontraherende myndighed finder begrundet, ikke er muligt for tilbudsgiveren at vedlægge 1 eller flere af førnævnte dokumenter, kan vedkommende dokumentere sin økonomiske og finansielle kapacitet i form af et hvilket som helst andet dokument, som den kontraherende myndighed finder behørigt. Under alle omstændigheder og som et mindstekrav skal den ordregivende myndighed underrettes om den særlige årsag og grundene hertil i buddet. Kommissionen forbeholder sig ret til at anmode om ethvert andet dokument, som gør det muligt at kontrollere tilbudsgiverens økonomiske og finansielle kapacitet.
Se ovenfor.
Tilbudsgiverens faglige og tekniske kapacitet vurderes på grundlag af organigrammer, der gør rede for opgavefordelingen mellem de personer, tilbudsgiveren foreslår. Tilbudsgiveren skal godtgøre, at vedkommende har de nødvendige kompetencer på hovedområderne beskrevet nedenfor med henblik på dækning af ovennævnte mål.Det pågældende team skal mindst opfylde følgende kriterier:— Mindst 1 deltager i teamet skal have bevis for mindst 5 års erfaring med arbejde med civilsamfundet, der har drejet sig om romaernes integration— Mindst 6 medlemmer af teamet skal være eksperter, der sammenlagt har særlig relevant erfaring inden for uddannelse, beskæftigelse, sundhed, boliger, ikkeforskelsbehandling/sintifjendtlighed. Specifik erfaring med politikker til støtte for romaernes integration eller marginaliserede samfund og et meget godt kendskab til lokale forhold i landene med de største romasamfund og/eller mest akutte udfordringer bør være et krav til disse eksperter— Mindst 1 deltager i teamet skal have relevant og bevislig erfaring med koordinering af netværk af ngo'er og med støtte til gensidig læring og samarbejde.— Mindst 1 deltager i teamet skal besidde relevant erfaring med udarbejdelse af rapporter for et bredere europæisk publikum.Den person, der udpeges som kontraktens projektkoordinator/-leder skal besidde:— godtgjort kapacitet til at udføre alle koordinerings- og administrationsopgaver i forbindelse med tilrettelæggelse og forvaltning af kontrakter og projekter på europæisk plan.De udvælgelseskriterier, som i fællesskab skal være opfyldt af teamets medlemmer, er følgende:a) godtgjort kapacitet til at udføre koordinerings- og administrationsopgaverne i forbindelse med tilrettelæggelse og forvaltning af kontrakter og projekter på europæisk planb) godtgjort kapacitet til at opbygge den relevante organisatoriske struktur til at udføre alle de pågældende opgaver, herunder alle relevante logistiske opgaverc) evnen til at trække på den nødvendige ekspertise inden for samarbejde med ngo'er i hele EU, med prioritering af lande med de største romasamfund og/eller mest akutte udfordringerd) meget god beherskelse af engelsk og de nationale sprog i mindst de lande, der har de største romasamfund og/eller mest akutte udfordringer for at lette kommunikationen med Kommissionen og på nationalt plane) gode planlægningsmæssige og organisatoriske færdigheder og god mødeledelse.Hvis flere tjenesteydere/underkontrahenter deltager i buddet, skal de i fællesskab have den faglige og tekniske kapacitet til at udføre opgaverne, der tildeles dem.Dokumentation:Følgende dokumentation skal fremlægges i forbindelse med opfyldelsen af ovennævnte kriterier:1. Tilbudsgiverne skal vedlægge deres bud et detaljeret cv for hver deltager i teamet/ekspert, der vil være ansvarlig for udførelsen af opgaven, med angivelse af uddannelsesmæssig baggrund, eksamensbeviser, erhvervserfaring, forskningsarbejde, publikationer og sproglig kunnen. Cv'erne skal helst fremlægges i overensstemmelse med Kommissionens anbefaling af 11.3.2002 af en fælles europæisk formular for curriculum vitæ, offentliggjort i EFT L 79 af 22.3.2002, s. 66.2. Angivelse af den del af kontrakten, som tjenesteyderen påtænker at give i underentreprise.
Se ovenfor.
Tidslinje
10/07/2015 00:00
02/09/2015 23:59
Finder ikke anvendelse
Finder ikke anvendelse
09/09/2015 12:00
11/09/2015 00:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Notice type Offentliggørelsesdato
2015/S 131-239895 Udbudsbekendtgørelse 10/07/2015 00:00