Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Γενική μελέτη σχετικά με την προστασία της βιοποικιλότητας στο πλαίσιο του προϋπ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/05/2011
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/07/2011
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
ENV.B.2/ETU/2011/0035
Γενική μελέτη σχετικά με την προστασία της βιοποικιλότητας στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ.
Γενικός στόχος της παρούσας μελέτης είναι η διασφάλισης της συνοχής μεταξύ της εφαρμογής της πολιτικής για τη φύση και την βιοποικιλότητα και λοιπών πολιτικών της ΕΕ. Συγκεκριμένα, θα προσδιορίσει τα μέσα προστασίας της βιοποικιλότητας και θα αναπτύξει ένα μεθοδολογικό πλαίσιο το οποίο θα συμβάλλει στο να προληφθεί η αρνητική επίδραση των μέτρων που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο συναφών τομεακών πολιτικών της ΕΕ στους στόχους για την προστασία της βιοποικιλότητας και της φύσης. Το αποτέλεσμα της εν λόγω μελέτης θα αποτελέσει τη βάση κατάρτισης πλαισίου με μέσα πολιτικής τα οποία θα συμβάλλουν στην εξάλειψη των κοινοτικών επιδοτήσεων επιζήμιων προς τη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
28/05/2011 00:00
11/07/2011 00:00
11/07/2011 16:00
25/07/2011 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2011/S 103-168012
Προκήρυξη διαγωνισμού
28/05/2011 00:00