Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

19/10/2015: new submissiion deadline is 20/11/2015. 16/10/2015: The IP Rights provisions have been revised in the TS and in the draft contract. A new paragraph has been revised also in the Tender Specifications (pg. 17). The revised documents have been published.
Τίτλος:
Εντοπισμός τάσεων καινοτομίας από αναδυόμενες οικονομίες.
Αναθέτουσα αρχή:
European Innovation Council and Small and Medium-sized Enterprises Executive Age...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/08/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
20/11/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
EASME/H2020/2015/022.
Εντοπισμός τάσεων καινοτομίας από αναδυόμενες οικονομίες.
Ο EASME επιθυμεί να συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών. Ο σκοπός της εν λόγω σύμβασης παροχής υπηρεσιών είναι η παροχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση μιας εργαλειοθήκης, η οποία θα επιτρέπει στις υπηρεσίες προώθησης της καινοτομίας και του εμπορίου να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν να δημιουργήσουν ευκαιρίες ανάπτυξης αναλαμβάνοντας δραστηριότητα σε αναδυόμενες αγορές με στοχευμένες δράσεις καινοτομίας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
25/08/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
20/11/2015 23:59
27/11/2015 10:30
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Ένα περιβάλλον μάθησης για την αύξηση της επίγνωσης της διαπολιτισμικής επιχειρηματικής επικοινωνίας και της πολιτισμικής...
Το επίκεντρο της παρτίδας 1 είναι η αυτοαξιολόγηση και η ανάπτυξη της επίγνωσης στις ευρωπαϊκές ΜΜΕ καθώς και η παροχή γενικών πληροφοριών σχετικά με την διαπολιτισμική επικοινωνία, και η ειδική παροχή πληροφοριών σε θέματα επιχειρηματικής κουλτούρας σε «πολιτιστικές ζώνες». Η αυτοαξιολόγηση που θα αναπτυχθεί θα χρησιμοποιηθεί από μεμονωμένους εργαζομένους ή από την ομάδα διαχείρισης μιας επιχείρησης. Θα προετοιμάζει την εταιρεία/τον εργαζόμενο για δραστηριοποίηση σε αναδυόμενες οικονομίες. Θα εφοδιάζει το προσωπικό που θα συνδιαλέγεται με επιχειρηματικούς εταίρους, μελλοντικούς πελάτες ή καταναλωτές σε αναδυόμενες οικονομίες, με τις απαραίτητες γνώσεις για την αναγνώριση και αντιμετώπιση της πολιτισμικής διάστασης στις αγορές και τις προσωπικές συναλλαγές.
Παρτίδα 2
Εντοπισμός, κατανόηση και ερμηνεία της πολιτισμικής διάστασης και των συγκεκριμένων αναγκών των αναδυόμενων αγορών εντός κάθε...
Το επίκεντρο της παρτίδας 2 είναι η πλαισιωμένη προσωρινή εισαγωγή φορέων λήψης αποφάσεων για ΜΜΕ σε μια αναδυόμενη αγορά με στόχο τον εντοπισμό κινήτρων για τις δραστηριότητες καινοτομίας της εταιρείας. Οι προς παροχή υπηρεσίες απευθύνονται σε στελέχη διαχείρισης ΜΜΕ με εξουσία λήψης ή προετοιμασίας αποφάσεων σχετικά με τον στρατηγικό προσανατολισμό των δραστηριοτήτων καινοτομίας της εταιρείας.
Παρτίδα 3
Εκτός τόπου παροχή βοήθειας για τη συνεργασία σχετικά με νέες αλυσίδες προστιθέμενης αξίας σε αναδυόμενες οικονομίες
Το επίκεντρο της παρτίδας 3 είναι η ερμηνεία της «εικόνας της αγοράς» ως σχέδια καινοτομίας ή επενδύσεων με τη συμμετοχή ομοτίμων/βασικών χρηστών/επιχειρηματικών εταίρων στην προετοιμασία συγκεκριμένων σχεδίων για νέες αλυσίδες προστιθέμενης αξίας. Οι προς παροχή υπηρεσίες απευθύνονται σε προσωπικό διαχείρισης ή υψηλόβαθμους εμπειρογνώμονες που προετοιμάζουν συγκεκριμένα σχέδια καινοτομίας.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 202-365033
Διορθωτικό
17/10/2015 00:00
2015/S 163-297795
Προκήρυξη διαγωνισμού
25/08/2015 00:00