Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
CDT/WANS IV/2022
Αναθέτουσα αρχή:
Translation Centre for the Bodies of the European Union (CDT)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/03/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/04/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CDT/WANS IV/2022
CDT/WANS IV/2022
Το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT), το οποίο ενεργεί για λογαριασμό του και για λογαριασμό του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας επιθυμεί να συνάψει συμβάσεις-πλαίσιο που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών που αφορούν την παροχή ζεύξεων δεδομένων υψηλής ταχύτητας μεταξύ απομακρυσμένων κτιρίων που βρίσκονται στο Λουξεμβούργο και την παροχή πρόσβασης στο διαδίκτυο στο Λουξεμβούργο.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Μία ή περισσότερες παρτίδες
2
Συμφωνία πλαίσιο
5,500,000.00 EUR
72700000
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
18/03/2022 00:00
27/04/2022 16:00
29/04/2022 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Παροχή ζεύξεων δεδομένων υψηλής ταχύτητας μεταξύ απομακρυσμένων κτιρίων που βρίσκονται στο Λουξεμβούργο
Παροχή υπηρεσιών ζεύξης δεδομένων υψηλής ταχύτητας μεταξύ απομακρυσμένων κτιρίων που βρίσκονται στο Λουξεμβούργο για το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Παρτίδα 2
Παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο για κτίρια που βρίσκονται στο Λουξεμβούργο
Παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο για τα κτίρια που βρίσκονται στο Λουξεμβούργο για το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 055-139628
Προκήρυξη διαγωνισμού
18/03/2022 00:00