Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες εμπειρογνωμοσύνης για την ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου
Αναθέτουσα αρχή:
European Training Foundation (ETF)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
04/03/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
01/04/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
22ETF03
Υπηρεσίες εμπειρογνωμοσύνης για την ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου
Στόχος του παρόντος διαγωνισμού είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη της εμπειρογνωμοσύνης του ETF στον τομέα της ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου. Ο διαγωνισμός αποτελείται από τέσσερεις ανεξάρτητες παρτίδες που θα επιτρέψουν στους οικονομικούς φορείς που ειδικεύονται στους εν λόγω τομείς να παράσχουν επίκαιρες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες κατόπιν αιτήματος: • παρτίδα 1 – παροχή εμπειρογνωμοσύνης, • παρτίδα 2 – έρευνα και μελέτες, • παρτίδα 3 – στατιστικές υπηρεσίες, • παρτίδα 4 – ανάλυση μαζικών δεδομένων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Μία ή περισσότερες παρτίδες
4
Συμφωνία πλαίσιο
11,300,000.00 EUR
80400000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
04/03/2022 00:00
01/04/2022 15:00
04/04/2022 15:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Παροχή εμπειρογνωμοσύνης
Στόχος της υπηρεσίας παροχής εμπειρογνωμοσύνης είναι ο προσδιορισμός εμπειρογνωμόνων στους οποίους θα ανατεθούν ειδικές συνεισφορές για την υποστήριξη της ανάπτυξης και υλοποίησης των δραστηριοτήτων του ETF στον τομέα της ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου. Κάθε ανάθεση έχει σχεδιαστεί λεπτομερώς από το ETF σε περίπτωση ανάθεσης καθηκόντων σε έναν ή περισσότερους εμπειρογνώμονες. Οι αναθέσεις ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά ως προς τη διάρκεια, από λίγες ημέρες έως μερικούς μήνες, και μπορούν να αφορούν κυρίως εργασία σε γραφείο ή να εκτελεστούν σε χώρες εταίρους του ETF ή σε άλλες χώρες και ενδέχεται να υλοποιηθούν σε θεματικό, εθνικό, περιφερειακό ή διαπεριφερειακό επίπεδο και ενδέχεται να απαιτούν ειδική εμπειρία ή γνώσεις ανά χώρα. Οι επιλεγέντες εμπειρογνώμονες θα εργαστούν είτε ανεξάρτητα είτε στο πλαίσιο ομάδας του ETF και/ή με άλλους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και η εργασία τους ενδέχεται να αποτελέσει συνιστώσα ενός ευρύτερου σχεδίου που θα περιλαμβάνει άλλες δραστηριότητες με τη συμμετοχή διαφόρων ενδιαφερόμενων φορέων.
Παρτίδα 2
Έρευνα και μελέτες
Ο στόχος του τμήματος έρευνας και μελετών είναι η υποστήριξη του έργου του ETF με αξιόπιστες γνώσεις, αποδεικτικά στοιχεία, ανάλυση και σχετικές πληροφορίες σε συγκεκριμένους τομείς στον τομέα της ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου όπως αναφέρεται στους τομείς πρακτικής. Οι αναθέσεις θα σχετίζονται με το σχετικό πλαίσιο πολιτικής και τους τομείς πρακτικής και ενδέχεται να απαιτήσουν ειδική εμπειρία ή γνώσεις ανά χώρα για την υποστήριξη του σχεδιασμού και της εφαρμογής της ατζέντας πολιτικής της ΕΕ και των προγραμμάτων της ΕΕ στον τομέα της ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου. Η έρευνα και οι μελέτες θα στοχεύουν κατά κανόνα στα εξής: • παροχή διεξοδικών συγκριτικών αναλύσεων και αξιολόγησης θεμάτων πολιτικής και μεταρρυθμίσεων που συνδέονται με την ατζέντα της ΕΕ και μπορούν να ενημερώσουν τους φορείς χάραξης πολιτικής σε διεθνές, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, • παροχή αποδεικτικών στοιχείων για πολιτικές κατευθύνσεις για την υποστήριξη των χωρών στις προσπάθειές τους να αναπτύξουν πιο αποτελεσματικά, χωρίς αποκλεισμούς και δίκαια συστήματα και στρατηγικές σύμφωνα με τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης, • εντοπισμός νέων εξελίξεων και τάσεων στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη, καθώς και στις χώρες εταίρους του ETF και μπορεί να περιλαμβάνει κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για τους ερευνητές, • χρήση συγκριτικών διεθνών δεδομένων και δευτερευουσών αναλύσεων σχετικά με καινοτόμες πολιτικές για τη διευκόλυνση της μεταφοράς και της δυνατότητας επέκτασής τους, • υποστήριξη του ETF στις προσπάθειές του να αναλύσει και να αξιολογήσει τις εθνικές και διεθνείς τάσεις, • ενίσχυση της ικανότητας του ETF για τον προσδιορισμό βασικών προκλήσεων και επιλογών πολιτικής, • προώθηση διεθνών, διεπιστημονικών και διατομεακών συνεργασιών για τον προσδιορισμό, την τεκμηρίωση και την εφαρμογή πρακτικών, • παροχή αναλύσεων που εμβαθύνουν την κατανόηση των πολιτικών και των πρακτικών σε όλες τις χώρες εταίρους ως συμβολή για περαιτέρω προσπάθειες συνεργασίας,
Παρτίδα 3
Στατιστικές υπηρεσίες
Στόχος του τμήματος στατιστικών υπηρεσιών είναι ο προσδιορισμός ενός οικονομικού φορέα ο οποίος είναι σε θέση να παράσχει στατιστικές υπηρεσίες για τη διαμόρφωση, την υποστήριξη και την από κοινού υλοποίηση τεκμηριωμένων αναλύσεων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής στατιστικών δεδομένων και βασικών δεικτών. Τα κύρια καθήκοντα που προβλέπονται είναι τα εξής: • ετήσια συλλογή δεδομένων και συγκέντρωση ποσοτικών και ποιοτικών αποδεικτικών στοιχείων για το πλαίσιο παρακολούθησης του ETF, • συλλογή εθνικών δεδομένων από αναλυτικά στοιχεία από εθνικές διοικητικές πηγές, μέσω σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων χωρών και λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα και νομικούς περιορισμούς (π.χ. διαθεσιμότητα δεδομένων, πρόσβαση σε δεδομένα και βάσεις δεδομένων), • οργάνωση δεδομένων και εισαγωγή αυτών σε διάφορα εργαλεία και βάσεις δεδομένων και παρουσίαση σε κατάλληλες μορφές, ήτοι ψηφιακή μορφή ή σε εκθέσεις, • καθαρισμός δεδομένων, συνάφεια, εναρμόνιση και έλεγχος συνέπειας δεδομένων, δεικτών και προσεγγίσεων, • συστάσεις, συμβουλές και κατάρτιση σε διάφορες πλατφόρμες και βάσεις δεδομένων για τη βελτίωση της διαχείρισης δεδομένων, • απεικόνιση δεδομένων από στατιστικές εργασίες (πίνακες, γραφήματα, ιστογραφήματα, χάρτες, κ.λπ.), • επαφές και επικοινωνία με εμπειρογνώμονες του ETF. Ο επιτυχής οικονομικός φορέας θα ασχοληθεί με τη συλλογή δεδομένων και τη στατιστική ανάλυση με επίσημα στατιστικά δεδομένα και δείκτες σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο στον τομέα της ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου, ειδικότερα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της αγοράς εργασίας, η απαιτούμενη εμπειρογνωμοσύνη έγκειται επίσης στην την ικανότητα διαχείρισης σύνθετων συνόλων δεδομένων με τη χρήση εξειδικευμένων στατιστικών εργαλείων (π.χ. SPSS, STATA, Python ή παρόμοια).
Παρτίδα 4
Ανάλυση μαζικών δεδομένων
Στόχος του τμήματος ανάλυσης μαζικών δεδομένων είναι η ανάθεση σύμβασης σε έναν οικονομικό φορέα που ειδικεύεται στον τομέα της ανάλυσης μαζικών δεδομένων σχετικά με την αγορά εργασίας/τις πληροφορίες δεξιοτήτων, στον οποίο θα ανατεθεί η παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη των εργασιών του ETF στον εν λόγω τομέα. Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν θα αφορούν κυρίως τα ακόλουθα: Πεδίο 1: τεχνική ανάπτυξη, συντήρηση, συλλογή δεδομένων, επεξεργασία, ταξινόμηση, παράδοση, απεικόνιση: • επέκταση των συστημάτων δεδομένων που βασίζονται σε διαδικτυακές κενές θέσεις εργασίας OJV - Online Job Vacancies) σε νέες χώρες, με βάση την εμπειρία, την τεχνολογία και τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την προαναφερθείσα πιλοτική φάση, υποστηριζόμενα από σύστημα εργαλείων παρακολούθησης ποιότητας και αναφοράς, • περαιτέρω ενοποίηση, βελτίωση της ποιότητας και συντήρηση των υφιστάμενων συστημάτων δεδομένων που βασίζονται σε OJV, με βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν και την αναθεώρηση του συστήματος, • διαμόρφωση βασικών εννοιών, ανάπτυξη και εφαρμογή ενός βελτιωμένου εργαλείου / μιας πλατφόρμας παροχής δεδομένων/εικονοποίησης για την κάλυψη των αναγκών διαφόρων χρηστών-στόχων, π.χ. α) αναλυτών και ερευνητών και β) ευρύτερου δημόσιου τομέα (εργαζόμενοι, εργοδότες, πάροχοι εκπαίδευσης και κατάρτισης, ιδρύματα του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα), Πεδίο 2: ανάλυση, ερμηνεία, μεθοδολογική καινοτομία, ανάπτυξη ικανοτήτων: • διαμόρφωση βασικών εννοιών και εφαρμογή της(των) κατάλληλης(ων) προσέγγισης(ίσεων) και εργαλείων για την ανάλυση των διαφόρων πτυχών της προσφοράς, π.χ. δεδομένα σχετικά με το απόθεμα ικανοτήτων και προσόντων στην ηλικία εργασίας/τον ενεργό/απασχολούμενο πληθυσμό, γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που ορίζονται στις προσφορές εκπαίδευσης και κατάρτισης (ανάλυση προγραμμάτων σπουδών, προγραμμάτων, προσόντων – όλα τα επίπεδα και τομείς), • συγκριτική ανάλυση των στοιχείων της ζήτησης και της προσφοράς σχετικά με τις δεξιότητες και τις ικανότητες – κατά τομείς, επαγγέλματα, περιφέρειες, χώρες, πίνακες εργαλείων, απεικόνιση των αποτελεσμάτων,
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 045-113058
Προκήρυξη διαγωνισμού
04/03/2022 00:00