Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Διοργανική σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή υποστήριξης για την παρακολούθηση των ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/08/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/10/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CINEA/2022/OP/0011
Διοργανική σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή υποστήριξης για την παρακολούθηση των σχεδίων LIFE (επιδοτήσεις δράσης και λειτουργικές επιχορηγήσεις), την επικοινωνία σχετικά με το πρόγραμμα LIFE και άλλες συναφείς δραστηριότητες
Παρτίδα 1: παροχή βοήθειας για την τεχνική και χρηματοοικονομική παρακολούθηση των σχεδίων που βρίσκονται σε εξέλιξη και χρηματοδοτούνται από προηγούμενα και τρέχοντα προγράμματα LIFE και θεματική υποστήριξη, με στόχο:— την παροχή υψηλής ποιότητας, έγκαιρης και αξιόπιστης τεχνικής και οικονομικής παρακολούθησης σχεδίου,— την παροχή θεματικής υποστήριξης στους ακόλουθους τομείς: κυκλική οικονομία, περιβαλλοντική υγεία, ήτοι νερό και θάλασσες, αέρας και θόρυβος, διαχείριση εδάφους και χημικών ουσιών, διακυβέρνηση και πληροφόρηση για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, φύση και βιοποικιλότητα, μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και ενέργεια.Παρτίδα 2: παροχή βοήθειας και υποστήριξης για τις δραστηριότητες επικοινωνίας των προγραμμάτων LIFE, με στόχο:— την παροχή υψηλής ποιότητας, έγκαιρης και αξιόπιστης παράδοσης όλων των ζητούμενων υπηρεσιών επικοινωνίας,— την ανάδειξη των αποτελεσμάτων προγραμμάτων και έργων και προώθηση ευκαιριών χρηματοδότησης του LIFE.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
2
Συμφωνία πλαίσιο
57,000,000.00 EUR
71621000
Όροι συμμετοχής
Ανατρέξετε στα έγγραφα της σύμβασης, τα οποία διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
01/08/2022 00:00
18/10/2022 15:00
19/10/2022 15:30
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Παρακολούθηση
Παροχή βοήθειας για την τεχνική και χρηματοοικονομική παρακολούθηση των εν εξελίξει σχεδίων που χρηματοδοτούνται από προηγούμενα και τρέχοντα προγράμματα LIFE και σχετικά με θεματική υποστήριξη.
Παρτίδα 2
Επικοινωνία
Παροχή βοήθειας και υποστήριξης για τις δραστηριότητες επικοινωνίας των προγραμμάτων LIFE.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 172-486024
Διορθωτικό
07/09/2022 00:00
2022/S 146-416598
Προκήρυξη διαγωνισμού
01/08/2022 00:00