Στοιχεία προγραμματισμένης πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Contrôles périodiques des appareils de levage, des équipements d'accès aux façad...
Αναθέτουσα αρχή:
European Committee of the Regions, Directorate for Logistics
Ημερομηνία έναρξης:
24/05/2022
Προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος:
10/06/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CDR-2022-DL-06-ExA
Contrôles périodiques des appareils de levage, des équipements d'accès aux façades et aux toitures et des équipements de protection collective et individuelle
Les prestations de services inhérentes aux contrôles périodiques des appareils de levage, des équipements d'accès aux façades et aux toitures et des équipements de protection collective et individuelle dans les immeubles du pouvoir adjudicateur. Ces contrôles seront réalisés par un organisme agréé par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale (SECT= Service externe pour les contrôles techniques suivant AR 29.04.1999).
Υπηρεσίες
Προγραμματισμένη διαδικασία με διαπραγμάτευση για συμβάσεις μέσης/μικρής αξίας
Έχει κλείσει
Μη επιλεγμένο
Η χαμηλότερη τιμή
Όροι συμμετοχής
Veuillez noter qu’il ne s’agit pas ici d’un appel d’offres, mais d’une publication annonçant l’intention du pouvoir adjudicateur de publier une future procédure négociée de faible ou de moyenne valeur (veuillez consulter plus d'informations dans la bibliothèque de documents).
Σημεία αναφοράς
24/05/2022 00:00
10/06/2022 15:00
13/06/2022 - 17/06/2022
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις Nothing found to display.