Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria e consulenza tecnica presso il C...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία έναρξης:
07/10/2015
Προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος:
07/07/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/IPR/2015/C.4/0029/AMI
Servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria e consulenza tecnica presso il Centro comune di ricerca, sito di Ispra - Lista AMI
La presente procedura (invito a manifestazione di interesse), concerne i servizi di progettazione, consulenza attinenti l'architettura, l’ingegneria civile, l’urbanistica, l’ambiente e l'ingegneria impiantistica, nell’ambito delle attività svolte dal Centro Comune di Ricerca (JRC) della Commissione Europea presso il suo sito di Ispra (JRC – Ipsra).
Υπηρεσίες
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (CEI) Προεπιλογή υποψηφίων
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
07/10/2015 04:00
Άνευ αντικειμένου
07/07/2018 00:00
Υποκατάλογοι
Αριθμός υποκαταλόγου Τίτλος Περιγραφή
Υποκατάλογος 1
A. Progettazione architettonica, edile e strutturale. Collaudi statici
Υποκατάλογος 2
B. Indagini geologiche e geotecniche
Υποκατάλογος 3
C. Coordinamento per la sicurezza
Υποκατάλογος 4
D. Progetto di impianti elettrici e speciali
Υποκατάλογος 5
E. Progetto di impianti HVAC/BMS
Υποκατάλογος 6
F. Risparmio energetico – certificazione energetica – ingegneria ambientale
Υποκατάλογος 7
G. Rilievi topografici
Υποκατάλογος 8
H. Impianti idrosanitari – fognature – reti idriche
Υποκατάλογος 9
I. Verifiche periodiche secondo DPR 462/01
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 026-041169
Διορθωτικό
06/02/2016 00:00
2015/S 194-350801
Προκήρυξη διαγωνισμού
07/10/2015 04:00