Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών πληροφορικής στον τομέα της ανάπτυξης, διαχείρισης κ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Environment Agency (EEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/10/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/12/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EEA/IDM/15/016.
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών πληροφορικής στον τομέα της ανάπτυξης, διαχείρισης και λειτουργίας χωρικών ροών δεδομένων.
Ο ΕΟΠ, ως επικεφαλής αναθέτουσα αρχή για τον σκοπό της εν λόγω διοργανικής πρόσκλησης υποβολής προσφορών, επιδιώκει να συνάψει σύμβαση με 1 ανάδοχο, ο οποίος θα παράσχει υποστήριξη σε αυτόν και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (και ειδικότερα στη ΓΔ Περιβάλλοντος) ως συμμετέχουσα αναθέτουσα αρχή, παρέχοντας υπηρεσίες πληροφορικής και υποστήριξη για την ανάπτυξη και λειτουργία διαφόρων χωρικών ροών δεδομένων και ροών δεδομένων σε πίνακα, καθώς και την παροχή πρακτικής κατάρτισης σχετικά με τα πακέτα λογισμικών που χρησιμοποιούνται.Ο ΕΟΠ είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη, την υλοποίηση και τη λειτουργία ενός αριθμού χωρικών ροών δεδομένων και ροών δεδομένων σε πίνακα, στις οποίες οι χώρες υποβάλουν δεδομένα στον ΕΟΠ. Όταν τα δεδομένα έχουν παραδοθεί με επιτυχία στον ΕΟΠ, τα δεδομένα υφίστανται επεξεργασία σε διάφορα στάδια και επίπεδα και σταδιακά διαδίδονται για περαιτέρω χρήση.Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (και ειδικότερα η ΓΔ Περιβάλλοντος) μπορεί να απαιτήσει υπηρεσίες στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης-πλαισίου όταν η υποδομή του ΕΟΠ χρησιμοποιείται για την επεξεργασία και τον χειρισμό των δεδομένων. Η εν λόγω εργασία θα είναι πάντα σε στενή συνεργασία με το τεχνικό προσωπικό του ΕΟΠ, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεκτικότητα, η διαφάνεια και η τεχνική συμμόρφωση της υλοποίησης.Για περαιτέρω λεπτομέρειες βλέπε τμήματα 7 και 8 της συγγραφής υποχρεώσεων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
31/10/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
03/12/2015 18:00
07/12/2015 00:00
11/12/2015 16:00
18/12/2015 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 212-383990 Προκήρυξη διαγωνισμού 31/10/2015 00:00