Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
15.CAT.OP.120 Επιχειρηματική ανάλυση για «περιβάλλον πολλαπλής κρυπτογράφησης».
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
21/10/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/11/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
15.CAT.OP.120.
15.CAT.OP.120 Επιχειρηματική ανάλυση για «περιβάλλον πολλαπλής κρυπτογράφησης».
Η μέλλουσα επιχειρηματική ανάλυση (BC) αποσκοπεί να αναλύσει τις επιπτώσεις για την υλοποίηση «περιβάλλοντος πολλαπλής κρυπτογράφησης» για επιχειρήσεις ΚΠΑΑ (κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας), ώστε να επιτρέπει την ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ πολλαπλών τομέων ασφαλείας. Η εν λόγω BC θα εξετάσει πτυχές που προσδιορίζονται στη μελέτη αρχιτεκτονικής τοπίου με σκοπό την προσφορά επιλογών για την ανταλλαγή πληροφοριών με ασφάλεια μεταξύ φορέων ΚΠΑΑ σε «περιβάλλον πολλαπλής κρυπτογράφησης», αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα πολυτομεακές πτυχές των επιχειρήσεων. Ένα τέτοιο περιβάλλον έχει υψηλή προτεραιότητα τόσο όσον αφορά την ασφάλεια της παροχής όσο και την καινοτομία.Ως «περιβάλλον πολλαπλής κρυπτογράφησης» περιγράφονται οι επιχειρησιακές συνθήκες, υπό τις οποίες αλληλεπιδρούν και λειτουργούν πολλαπλοί και ετερογενείς τομείς ασφαλείας με την ανάγκη ανταλλαγής πληροφοριών. Η πολυπλοκότητα οφείλεται στο γεγονός ότι συνυπάρχουν διάφορα επίπεδα πληροφοριών διαβάθμισης ασφαλείας και, ως εκ τούτου, ενδέχεται να υφίστανται σε κάθε τομέα διαφορετικοί μηχανισμοί ασφαλείας. Η διαχείριση της κρυπτογράφησης είναι κρίσιμης σημασίας ώστε να διατηρηθεί η αποτελεσματικότητα, η αντοχή και ανθεκτικότητα των τηλεπικοινωνιακών και πληροφοριακών συστημάτων ΚΠΑΑ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
21/10/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
30/11/2015 17:00
01/12/2015 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 204-369567 Προκήρυξη διαγωνισμού 21/10/2015 00:00