Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Συντήρηση και βελτιώσεις HL-1276 RAY.
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
16/10/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/11/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
HL-1276.
Συντήρηση και βελτιώσεις HL-1276 RAY.
Η ΕΤΕπ δεσμεύεται από το καταστατικό της για τη συμμόρφωση με τις βέλτιστες πρακτικές της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υιοθέτησης των απαιτήσεων της Σύμβασης της Βασιλείας ΙΙΙ (πυλώνες 1 και 2). Η Τράπεζα είναι σε γενικές γραμμές σύμμορφη προς τον κανονισμό και την οδηγία για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRR/CRD IV) και επί του παρόντος συντονίζει την προηγμένη εσωτερική εφαρμογή βάσει εσωτερικών αξιολογήσεων (AIRB) σχετικά με χρηματοπιστωτικούς κινδύνους του πυλώνα 1 της Σύμβασης της Βασιλείας ΙΙΙ.Σε αυτό το πλαίσιο, η Τράπεζα αναζητά πάροχο υπηρεσιών για τη συμπλήρωση των εσωτερικών προσπαθειών περί εφαρμογής πρόσθετων λειτουργιών στον υπολογιστή χρηματοπιστωτικού κινδύνου του πυλώνα 1 της Σύμβασης της Βασιλείας (Moody's RiskAuthority) και τη συντήρησή αυτού.Ο πάροχος των υπηρεσιών θα προβεί στα εξής:— θα παρέχει συμβουλές για την εφαρμογή των προτεινόμενων αλλαγών στον υπολογισμό του ρυθμιστικού κεφαλαίου σε περιβάλλον Moody's RiskAuthority,— θα προετοιμάσει λειτουργικές προδιαγραφές και θα περιγράψει τη διαδικασία και την ανάπτυξη συστημάτων που απαιτούνται για τις προτεινόμενες αλλαγές στον υπολογισμό του ρυθμιστικού κεφαλαίου σε περιβάλλον Moody's RiskAuthority,— θα ενεργεί ως μεσολαβητής προς τους ιδιοκτήτες δεδομένων για τη διασφάλιση επαρκούς συλλογής δεδομένων για τον υπολογισμό του ρυθμιστικού κεφαλαίου,— θα εκτελεί πραγματική λειτουργική εφαρμογή και συντήρηση του υπολογισμού του ρυθμιστικού κεφαλαίου σε περιβάλλον Moody's RiskAuthority,— θα ενεργεί ως μεσολαβητής προς το τμήμα ΤΠ της Τράπεζας για την υλοποίηση τυχόν αλλαγών που θα ζητηθούν όπως και όταν απαιτείται,— θα υποβάλλει σε δοκιμή συναφείς εξελίξεις στον τομέα της ΤΠ, περιλαμβάνοντας στο πλαίσιο της ανάντη εφαρμογής αλλαγές/ολοκλήρωση, θα δημιουργεί και θα παρακολουθεί δελτία επίλυσης προβλημάτων,— θα καταρτίζει σχέδια συναφούς τεκμηρίωσης για χρήση από την ΕΤΕπ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
16/10/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
27/11/2015 23:59
Άνευ αντικειμένου
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 201-363405
Προκήρυξη διαγωνισμού
16/10/2015 00:00