Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο για τη συλλογή επίγειων παρατηρήσεων (GBOC) για την επικύρωση τω...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
04/11/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/01/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/IPR/2015/H.5/0027/OC.
Σύμβαση-πλαίσιο για τη συλλογή επίγειων παρατηρήσεων (GBOC) για την επικύρωση των παγκόσμιων χερσαίων προϊόντων του προγράμματος...
Η «Παγκόσμια χερσαία συνιστώσα της χερσαίας υπηρεσίας GMES» (GIO-GL) του ευρωπαϊκού προγράμματος παρακολούθησης της γης Copernicus (πρώην αναφερόμενου ως GMES) υπό τη διεύθυνση της ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει εισέλθει στην αρχική φάση επιχείρησής του (GIO) μετά την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 911/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22.9.2010 για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα παρακολούθησης της γης (GMES) και τις αρχικές του επιχειρήσεις (2011-2013).Το πλήρως επιχειρησιακό πρόγραμμα (2014–2020) ξεκίνησε στο πλαίσιο του κανονισμού Copernicus [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 377/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3.4.2014, για τη θέσπιση του προγράμματος Copernicus και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 911/2010].Στο πλαίσιο του κανονισμού Copernicus, γίνεται ειδική αναφορά στο άρθρο 6.2 σχετικά με τα επίγεια δεδομένα για την επικύρωση προϊόντων γεωσκόπησης:— παροχή επιτόπιων δεδομένων για τη βαθμονόμηση και επικύρωση παρατηρήσεων εξειδικευμένων αποστολών, και— παροχή, αρχειοθέτηση και διάδοση δεδομένων συνεισφέρουσας αποστολής που συμπληρώνουν τα δεδομένα εξειδικευμένων αποστολών.Οι εργασίες της GBOC-GL μπορούν να αποτελέσουν μέρος 1 βήματος, μεταξύ άλλων, για τη διευκόλυνση των χρηστών κατά την αξιολόγηση της καταλληλότητας της GIO και του μητρώου χερσαίων εκτάσεων του προγράμματος Copernicus.Το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού για την υπηρεσία GBOC-GL είναι:i) η συλλογή υφιστάμενων επίγειων μετρήσεων πολλών ετών και η απόκτηση μελλοντικών επίγειων μετρήσεων, σύμφωνα με σαφώς καθορισμένα και αποδεκτά πρωτόκολλα, καιii) η εφαρμογή και συντήρηση μιας βάσης δεδομένων η οποία θα περιλαμβάνει τις παρατηρήσεις και συμπληρωματικά δεδομένα, καθώς και μιας διαδικτυακής πλατφόρμας που θα επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στα ανωτέρω καθορισμένα σύνολα δεδομένων και τα σχετικά μεταδεδομένα.Η υπηρεσία διαιρείται σε 3 συνιστώσες:1) συλλογή επίγειων μετρήσεων πολλών ετών, συμπεριλαμβανομένων των ιστορικών χρονοσειρών, από υπάρχουσες τοποθεσίες,2) απόκτηση επίγειων μετρήσεων πολλών ετών για συμπληρωματικές τοποθεσίες, και3) διανομή δεδομένων στους χρήστες στο πλαίσιο δραστηριοτήτων επικύρωσης χερσαίων...
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
04/11/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
12/01/2016 23:59
19/01/2016 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 107-189998
Διορθωτικό
04/06/2016 00:00
2015/S 213-387534
Προκήρυξη διαγωνισμού
04/11/2015 00:00